Nástroje pre uľahčenie prístupu

Z Á P I S N I C A
z  35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klokočove, konaného dňa 25. augusta 2006

Prítomní -

Starosta obce:
Ľuboš Stríž

Poslanci OZ:   
Jozef Gacho
Ondrej Hrtús
František Krištiak
Jozef Kubačák
Pavol Polka
Štefan Polka
Mgr. Jozef Zigmund

Prizvaní -
Ing. Milan Kasák - kontrolór obce
Mária Hrtúsová
Alena Brezinová
Anna Koniarová
Ing. Gajdičiarová

Ostatní prítomní -
podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí Prílohu č. 1 zápisnice

R o k o v a n i e
35. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Klokočove otvoril a viedol starosta Ľuboš Stríž.
Konštatoval, že zasadnutie zvolal v zmysle zákona o obecnom zriadení  369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a doplnkov a plánu zasadnutí OZ na rok 2006, všetci poslanci boli prítomní.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov:
Jozefa Kubačáka
Ondreja Hrtúsa

Vedením zápisnice poveril pracovníčku obecného úradu p. Fujakovú
P r o g r a m :
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí v júni
4. Hospodárenie obce za II. štvrťrok 2006
-  Návrh na uznesenie z finančnej komisie
-   Hospodárenie ZŠ Klokočov za II. štvrťrok 2006
5. Správa na úseku sociálnych vecí a zdravotníctva
6. Ostatné návrhy
7. Diskusia
8. Prijatie uznesení
9. Záver
Program rokovania bol jednohlasne schválený a pán starosta pristúpil k jeho rokovaniu.

1. Schválenie návrhovej komisie

Do návrhovej komisie boli schválení poslanci:
Predseda: Mgr. Jozef Zigmund
Členovia: Jozef Gacho, Pavol Polka

2. Správa o plnení uznesení prijatých na 34 zasadnutí OZ

Písomná správa tvorí prílohu č. 2 zápisnice, ktorú predniesol starosta.
K uzneseniu 322/2006 starosta informoval, že firma STRABAG ako zhotoviteľ prác a dodávateľ diela už začne práce na vybraných cestách. Ďalej dodal, že opravy a vysprávky na cestách sa robia stále, navážajú sa najhoršie úseky jemným štrkom a lopušným kameňom. Starosta dal do pozornosti, že na požiadanie OÚ prišlo rozhodnutie z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva súhlas na  prevádzkovanie predajne potravín Vrchpredmier. Z toho vyplýva, že táto budova je vhodná na prevádzkovanie potravín a môžeme ju opäť ponúknuť na odpredaj. Poslanec Jozef Kubačák navrhol, aby sa  budova ponúkla na odpredaj za sumu 300.000,- Sk, tento návrh poslanci nepodporili. Poslanci sa dohodli, že budova potravín vo Vrchpredmieri sa ponúkne na odpredaj za sumu 400.000,- Sk.  Poslanec Ondrej Hrtús upozornil, aby odpredaj budovy za stanovenú sumu nebol v rozpore zo zákonom a aby to preveril kontrolór OÚ Ing. Kasák.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 330/2006

3. - Správa o hospodárení Obce Klokočov za I. polrok 2006,
     - Zmenu rozpočtu Obce Klokočov na rok 2006
     - Správa o plnení rozpočtu Základnej školy v Klokočove

Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice
Návrh na uznesenie predložila finančno - rozpočtová komisia:
-   schváliť správu o hospodárení Obce Klokočov za l. polrok 2006
-  schváliť zmenu rozpočtu Obce Klokočov na rok 2006 vo výške 28.925.000,- Sk s pripomienkami  -  bez pripomienok
-  schváliť spolufinancovanie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce 5% z vlastných zdrojov ako spoluúčasť vo výške 25.000,- Sk
-  schváliť odpredaj plechu z budovy OÚ po 20,- Sk za 1 kus
-  schváliť odpredaj traktora Zetor 6245 v sume 280.000,- Sk a nákup druhého ojazdeného traktora Zetor 16245 v sume 530.000,- Sk
-  zrušiť uznesenie č. 304/2006 v časti A bod 4 na sumu 70.000,-Sk
-  schváliť spoluúčasť na spolufinancovaní pri výstavbe obecného vodovodu na 95.506,- Sk
-  Správu o plnení rozpočtu Základnej školy v Klokočove za obdobie od 01.01.2006
do 30.06.2006 predniesla prítomným Mgr. Stuchlíková .
Na dotaz poslanca Štefana Polku poinformoval Mgr. Stuchlíková o prázdninovom pobyte v našej škole  detí  zo školy  Horní Bludovice, ktorých bolo 19 a detí zo školy Vřesina bolo na prázdninovom pobyte v našej škole 55.  Deti mali pripravený športový rekreačný program a boli veľmi spokojné.
V rozprave vystúpili:
1. Poslanec Jozef Gacho sa informoval kedy sa začne robiť značenie Klokočovského skalia
2. Poslanec Štefan Polka sa zaujímal ako vyzerá súdne konanie s bývalým starostom a či je tento spor už ukončený.
3. Starosta na uvedené dotazy odpovedal, že na označení Klokočovského skália sa už pracuje a robí sa prostredníctvom p. Pekára.
Spor o odpredaji chatiek Biely Kríž s bývalým starostom p. Hutyrom ešte nie je ukončený, prokurátor sa odvolal voči rozsudku Okresného súdu na Krajský súd v Žiline.
Ďalej starosta oboznámil prítomných poslancov o dohovore s p. Kľagom, s ktorým  mal na Obecnom úrade jednanie. P. Kľago nám konečne dodá čerpadlo s revíznou správou k obecnému vodovodu.  Nakoľko firma Kligen nedala po ukončení prác na Obecnom vodovode cesty do pôvodného stavu bol p. Klago vyzvaný ako dorieši tieto cesty.
P. Klago súhlasí aby sa z poslednej splatnej faktúry odpočítala suma 100. tis. Sk a táto suma bude použitá na opravu ciest.
Starosta informoval prítomných, že na Obecný vodovod sú už napojení v Klokočove u Šipulov a u Stuchlíkov.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 331/2006

4. Písomná správa od riaditeľky MŠ Hlavice p. Horčičákovej
Písomný materiál tvorí prílohu č.4. zápisnice
Prítomní boli oboznámení o hodnotení výchovno vzdelávacej činnosti a plánu hlavných úloh MŠ Klokočov - Hlavice za šk. rok 2005/2006.
Poslanec Štefan Polka pochválil písomnú správu o riaditeľky MŠ Horčičákovej a apeloval na nedostatočné vybavenie MŠ Hlavice a zdôraznil aby OZ malo záujem o zlepšenie tejto situácie.
Starosta Ľuboš Stríž informoval, že je podaný projekt na Ministerstvo školstva na areál detského ihriska pred MŠ Hlavice, v ktorom sú zahrnuté preliezačky, šmýkačky...
Zatiaľ neprišlo žiadne vyjadrenie a musí sa čakať na posúdenie.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 332/2006

5. Všeobecné záväzné nariadenie  o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce tvorí prílohu č. 5 zápisnice
Bližšie informácie o schválení VZN poskytla účtovníčka Obecného úradu p. Brezinová.
Poslanec Ondrej Hrtús dal návrh na doplnenie VZN v § 4 navrhol do právomoci starostu poskytovať dotácie 50.000,- Sk žiadateľom, ktorí sú právnické osoby a 25.000,- Sk žiadateľom, ktorí sú fyzické osoby. Návrh Poslanca Ondreja Hrtúsa neprešiel, nakoľko sa všetci poslanci sa zdržali hlasovania.
Kontrolór obce Ing. Kasák žiada aby bol doplnený a spresnený  § 1.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 333/2006

6. Správa na úseku sociálnom a zdravotníctva

Písomný materiál tvorí prílohu  č. 6 zápisnice
Správu predniesla pracovníčka na úseku sociálnom a zdravotníctva Mária Hrtúsová.

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 334/2006

7. Ostatné návrhy
a/ Schválenie volebného obvodu v Obci Klokočov a počet poslancov na ďalšie volebné obdobie
Pracovníčka Obecného úradu M. Fujaková oboznámila prítomných o blížiacich sa voľbách
do orgánov samosprávy obcí. Voľby sú vyhlásené na sobotu 2. decembra 2006.
Podľa zákona č. 346/1990 Zb. poslanci OZ určujú počet volebných obvodov a počet poslancov na celé ďalšie volebné obdobie. Podľa zákona o obecnom zriadení môže OZ schváliť podľa počtu obyvateľov 7-9 poslancov.
K organizačno technickému vybaveniu volieb boli poslanci OZ informovaní, že v obci
Klokočov budú vytvorené opäť tri volebné okrsky s volebnými miestnosťami:
Okrsok 01 Klokočov: volebná miestnosť v  zasadačke Obecného úradu
Okrsok 02 Klokočov - Klin: volebná miestnosť v budove hasičskej zbrojnice
Okrsok 03 Klokočov - Hlavice: volebná miestnosť v budove MŠ
Písomný materiál tvorí prílohu č. 7  zápisnice
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 335/2006

b/ Žiadosť B.O.S.  Slovakia o vydanie stanoviska akcie " Hotel STONE HILL Klokočov "
Písomná žiadosť tvorí prílohu č. 8 zápisnice
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 336/2006

c/ Žiadosť Marián Škorník a manželka Zuzana ,  Klokočov - Klín 1071 - zakúpenie pozemku
parc. č. KN 2371/14 o výmere 47 m2 v katastrálnom území Klokočov / pri školských bytovkách/.
 
Pozemok má slúžiť na výstavbu garáže
Písomná žiadosť tvorí prílohu č. 9 zápisnice
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 337/2006 

d/  Žiadosť o sponzorský finančný príspevok so Slovenského zväzu sluchovo postihnutých
Písomná žiadosť tvorí prílohu č. 10 zápisnice
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 338/2006

f/ Schválenie ceny nájmu bytu pre rok 2006
Písomný materiál tvorí prílohu  č. 9 zápisnice
Návrh na schválenie predložila pracovníčka OÚ Ing. Gajdičiarová
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 339/2006
 
 8. Informácie starostu obce
  
- Starosta informuje, že M. Krenželok st. ide do dôchodku a z toho dôvodu bol vyhlásený
 konkurz na vodára Obecného vodovodu. O toto pracovné miesto prejavil záujem  M. Kapusňák a L Stolárik.
 Starosta navrhuje aby sa zriadila výberová komisia a vybrala vhodného uchádzača na funkciu vodára Obecného vodovodu. O dĺžke prac. úväzku bude poslancov informovať na ďalšom OZ.
 Na uvedené reagoval poslanec Štefan Polka a podotkol,  že výber zamestnanca patrí do kompetencie starostu obce a taktiež podpisovanie pracovnej zmluvy a určenie dĺžky pracovného úväzku.
- Ďalej starosta informuje, že na OZ bol adresovaný list od bývalého starostu Františka Hutyru, v ktorom žiada aby obec ako vydavateľ Obecného listu sa mu ospravedlnila za zverejnenie anonymu, ktorý sa nachádza na internetovej stránke našej obce.
Kontrolór obce, ktorý má na starosti sťažnosti a podnety k tomuto dodal, že redakčná rada sa písomné ospravedlnila p. Františkovi Hutyrovi. Kontrolór obce podotýka, že v Obecnom liste bol zároveň uverejnený článok, že redakčná rada nezodpovedá a  nestotožňuje sa s názormi občanov, ktorí sú anonymnými pisateľmi na našej internetovej stránke.
  -   Starosta informoval poslancov, že v priestoroch Obecného úradu sú stále napojené kotle na vykurovanie. Tieto pece zbytočné zaberajú priestory, navrhuje aby sa zdemontovali. V budúcnosti by sa mohli využiť na základnej škole na Hlaviciach.
- K budove ZŠ Hlavice starosta informuje, že táto budova bola ponúknutá VÚC Žilina na prevádzkovanie Domova dôchodcov došla odpoveď, že nemajú finančné prostriedky na realizáciu Domova dôchodcov. Starosta podotkol, že naša obec nemá kultúrny dom a že ho napadla taká myšlienka, že by sa mohol urobiť z bývalej  budovy ZŠ Hlavice.
- Ďalej starosta informuje, že Telekomunikácie chcú zrušiť automat vo Vrchpredmieri a na Hrubom Buku z dôvodu, že tieto automaty sa nevyužívajú. 
 
9.Informácie predstaviteľov Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti Žilina
  
    Starosta privítal na Obecnom zastupiteľstve  troch predstaviteľov Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti. P. Ďurčanský projektový manažer vodárenskej spoločnosti informoval prítomných o zámeroch a plánoch . Od januára by mali začať stavebné práce na vodovodoch a kanalizácií. Harmonogram práce je plánovaný na tri roky a v súčasnosti prebieha majetkovo právne vysporiadanie pozemkov. Stavba je plánovaná na tri roky a jej náklady budú približne 2.747 mil. Sk. Čo sa týka Obce Klokočove je plánované 5.700 m vodovodu, 9.373m kanalizácie a 11.194 m kanalizačného zberača, finančné náklady sú plánované približne na 120.mil. Sk. Do 31.12.2010 by mali byť ukončené stavebné práce a zahájená skúšobná prevádzka. Poslanci obecného zastupiteľstva sa informovali prítomných predstaviteľov  SVS o podmienkach napájania a vyjadrovali svoje názory. Na dotaz ako bude prebiehať prečerpávanie do hlavného zberného kanála u tých domov, ktoré budú pod úrovňou kanála bude také riešenie, že budú mať domy malé čerpacie stanice. Zberný kanál môže ísť až do hĺbky 1,80 -3 m, čím hlbšie, tým budú s tým spojené väčšie finančné náklady a tým to bude drahšie.
Domy, ktoré nepodali žiadosti a nie sú zahrnuté v projekte môžu sa dodatočne napájať počíta sa s takouto rezervou. Obec Klokočov má približne 300 žiadosti na napojenie.
V súčasnosti je cena vodného 21,80 Sk a stočného približne 22,65 Sk bez DPH. Fakturuje sa podľa vodomeru koľko vody príde toľko odíde.
Nižné Riečky by mali byť napojené na vodu zo Starej Bystrice.
Predstavitelia vodárenskej spoločnosti informovali, že v prípade čerpania ďalšieho úveru na tento projekt,  nemá už vodárenská spoločnosť založiť aký majetok preto vyzvali starostov a primátorov aby vyčíslili svoj obecný majetok - obecný vodovod, ktorý by obec vložila bezplatným prevodom do Vodárenskej spoločnosti na spolufinancovanie ďalšieho úveru.
S týmto riešením sa nestotožňovali poslanci a poslanec Pavol Polka vyjadril nesúhlas nad týmto riešením. Starosta poďakoval predstaviteľom SVS za návštevu a za informácie, ktoré nám poskytli.
   
10. Diskusia
1. Do diskusie sa zapojil poslanec Jozef Gacho a požadoval aby sa urobil u Baligy priepust cez cestu, do Banského je treba je nutné cestu vyspravovať. Ďalej požadoval aby smerom do Dičky bolo umiestnené svetlo.
2. Poslanec Jozef Kubačák informoval, že cez prázdniny nechodí ráno o 6.30 autobus. Žiada aby sa spoj, ktorý má odchod z Turzovky  6.20 smerom do Čadce cez Hlavice zaviedol aj mimo školského roka .
3. Poslanec Pavol Polka sa zaujíma kedy sa budú realizovať opravy ciest.

11. Prijatie uznesení
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenia v poradí od 330/2006 - 339/2006

12. Záver
Na záver pán starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
    
Overovatelia zápisnice: Ondrej Hrtús, Jozef Kubačák

Zapísala: Miroslava Fujaková

Ľuboš Stríž
starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark