Nástroje pre uľahčenie prístupu

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO na rok 2010

Obec Klokočov v súlade s ustanovením  § 6 ods. 1, ods. 3 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami  zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva
     

Sample Image  VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE OBCE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE KLOKOČOV 

Vyvesené dňa 15.12.2009

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark