Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov v zmysle § 6 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 25 zák. NR SR číslo 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

vydáva

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokočov
č. 5/2005
o ustanovení rád Základnej školy Klokočov a Materskej školy Klokočov - Hlavice.

 

 

Účel
§ 1


Účelom tohoto VZN obce Klokočov je ustanoviť počet členov, spôsob voľby a ustanovenia rád Základnej školy Klokočov , rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou a Materskej školy Klokočov-Hlavice, rozpočtovej organizácie bez právnej subjektivity

 

Počet členov a zloženie rád
§ 2


1/ Počet členov rady školy Základnej školy v obci Klokočov je 11 členov v nasledovnom zložení :
- dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
- jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov
- štyria zvolení zástupcovia rodičov
- traja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
- jeden delegovaný zástupca inej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní


3/ Počet členov rady školy Materskej školy Klokočov- Hlavice, rozpočtovej organizácie bez právnej subjektivity, je 7 v nasledovnom zložení:
- dvaja zástupcovia pedagogických a nepedagogických zamestnancov, z čoho minimálne jeden musí byť pedagogický zamestnanec
- dvaja zástupcovia rodičov
- dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
- jeden delegovaný zástupca inej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní

 

Spôsob ustanovenia
§ 3


1. Rada Základnej školy Klokočov
1.1. Dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov.
- dvoch zástupcov si zvolia všetci pedagogickí zamestnanci nadpolovičnou väčšinou prítomných pedagogických zamestnancov.
1.2. Jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov
- jedného zástupcu si zvolia nepedagogickí zamestnanci nadpolovičnou väčšinou prítomných nepedagogických zamestnancov


1.3. Štyria zvolení zástupcovia rodičov
1.3.1. Zástupcov rodičov si zvolia rodičia na plenárnom zasadnutí
1.3.2. Plenárne zasadnutie je uznášania schopné, ak je prítomná 30 % - ná účasť a vyššia účasť rodičov na plenárnom zasadnutí
1.3.3. Právo voliť má iba jeden rodič za všetky deti v jednotlivých triedach základnej školy.
1.3.4. Zvolení sú tí zástupcovia rodičov, ktorí dostali v poradí najviac hlasov.


1.4. Traja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
1.4.1. Troch delegovaných zástupcov zvolí obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, pričom dvaja zástupcovia sa volia z poslancov a jeden sa volí mimo poslancov obecného zastupiteľstva


1.5. Jeden delegovaný zástupca inej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní.
-jedného zástupcu deleguje písomne riaditeľ školy


2. Rada Materskej školy Klokočov - Hlavice


2.1. Dvoch zástupcov si zvolia pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci MŠ Klokočov - Hlavice nadpolovičnou väčšinou prítomných zamestnancov, z čoho minimálne l musí byť pedagogický zamestnanec.


2.2. Dvaja zvolení zástupcovia rodičov
2.2.1. Zástupcov rodičov si zvolia rodičia na plenárnom zasadnutí.
2.2.2. Plenárne zasadnutie je uznášania schopné, ak je prítomná 30 % - ná a vyššia účasť rodičov na plenárnom zasadnutí.
2.2.3. Právo voliť má iba jeden rodič za všetky deti v jednotlivých triedach materskej školy.
2.2.4. Zvolení sú tí zástupcovia rodičov, ktorí dostali v poradí najviac hlasov.


2.3. Dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
2.3.1. Dvoch delegovaných zástupcov zvolí obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, pričom minimálne jeden zástupca sa volí z poslancov obecného zastupiteľstva.


2.4. Jeden delegovaný zástupca inej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní.
2.4.1. Jedného zástupcu deleguje písomne riaditeľ Materskej školy Klokočov - Hlavice

 

Spôsob volieb
§ 4

1. Voľby pedagogických, nepedagogických zamestnancov a rodičov pripravia a zrealizujú riaditelia základných škôl a riaditeľ materskej školy.
2. Voľby zástupcov zriaďovateľa pripraví a zrealizuje starosta obce
3. Voľby sa konajú tajným hlasovaním.

 

Funkčné obdobie a predsedanie školskej rade
§ 5


1. Funkčné obdobie školských rád je štvorročné a začína plynúť od 1.6.2004
2. Rada Základnej školy Klokočov a Rada MŠ Klokočov Hlavice si spomedzi seba zvolia svojho predsedu 2/3 kvórom všetkých hlasov.

 

Záverečné ustanovenia
§ 6


1. Rady škôl v obci Klokočov sa musia zosúladiť s týmto VZN obce.
2. Pokiaľ nie je v tomto VZN podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.7.2005
4. Toto VZN bolo schválené OZ v Klokočove 26. mája 2005 uznesením č.240/2005.
5. Dňom 1.7.2005 je zrušené VZN č. 5/2004 z 30.4.2004


V Klokočove 11. mája 2005
Ľuboš Stríž
starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark