Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 8 zák. NR číslo 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

vydáva

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Klokočov
číslo 4/2005
o určení školského obvodu základnej školy

 


Obecné zastupiteľstvo v Klokočove v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 11 zákona SNR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného
nariadenia

 

Ú č e l
§ 1


Účelom tohoto Všeobecne záväzného nariadenia obce Klokočov je v súlade s § 8, zákona NR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vymedziť školský obvod základnej škôly v obci.

 

Školský obvod základnej školy
§ 2


1. Školským obvodom Základnej školy Klokočov - Ústredie č.p 976, rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou, je celé katastrálne územie obce Klokočov pre žiakov ročník 1.-9. Súčasťou katastrálneho územia obce Klokočov sú časti obce: Klokočov, Kornica, Rybárie, Riečky, Javorová, Klín, Vrchpredmier, Hlavice a Hrubý Buk.


2. Školský obvod Základnej školy Klokočov - Ústredie č.p. 976 je určený aj pre žiakov zrušenej Základnej školy Klokočov - Hlavice.


3. Žiak s trvalým bydliskom, z ktorejkoľvek časti územia obce Klokočov plní povinnú školskú dochádzku v školskom obvode Základnej školy Klokočov - Ústredie p. č. 976, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa § 8, ods. 4 zák. NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.


4. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý.
Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.


5. V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia Obec Klokočov určí školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku. Ak sa tak nestane, školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku, určí krajský školský úrad.

 

Záverečné ustanovenie
§ 3


1. Pokiaľ nie je v tomto VZN podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR číslo 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
2. Toto VZN bolo schválené OZ v Klokočove 26.5.2004, uznesením č.240 /2005
3. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.7.2005


Zrušujúce ustanovenie:
Dňom 1.7.2005 je zrušené VZN č.4/2004 zo dňa 30.apríla 2004 O určení školských obvodov Základných škôl v Klokočove.

 


V Klokočove 11. mája 2005


Ľuboš Stríž
starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark