Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfVšeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2021 o miestnych daniach na území Obce Klokočov na rok 2022     177.02 KB

Schválené na OZ dňa: 9.12.2021 uznesením č. 429/2021
Vyvesené na úradnej tabuli: 10.12.2021
VZN nadobúda účinnosť: 01.01.2022

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark