Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfVšeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov na rok 2022     142.14 KB

Schválené na OZ dňa: 9.12.2021 uznesením č. 428/2021
Vyvesené na úradnej tabuli: 10.12.2021
VZN nadobúda účinnosť: 01.01.2022

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark