Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfVšeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov na rok 2020   76,071 kb

Všeobecne záväzné nariadenie vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 13.12.2019, schválený uznesením č. 199/2019 dňa: 12.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2020

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark