Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

654,351 kb  
Novelizácia č.12/2019 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Klokočov
č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Klokočov

VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Klokočov dňa 13.09.2019
VZN zverejnené na elektronickej tabuli obce Klokočov dňa: 23.09.2019

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark