Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

662,461 kb  
Novelizácia č.11/2019 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Klokočov
č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Klokočov

VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Klokočov dňa 26.04.2019
VZN zverejnené na elektronickej tabuli obce Klokočov dňa: 30.04.2019

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark