Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

29,416 kb  
Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokočov č.1/ 2019 o určení miesta
a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Klokočov

VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Klokočov dňa 22. 02. 2019
VZN zverejnené na elektronickej tabuli obce Klokočov dňa: 25.02.2019
VZN nadobúda účinnosť: 13.03.2019

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark