Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 6 ods. 1 prvá a druhá veta zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

vydáva 

Všeobecné záväzné nariadenie,  ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov obce Klokočov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark