Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 2 písm. d/ zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Klokočov č. 3/2003 O poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Klokočov

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark