Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, zák. NR SR č. 488/02 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov, zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí a vyhlášky Min. pôdohospodárstva  SR č. 231/98 o chove spoločenských zvierat, divokých zvierat a nebezpečných živočíchov a o ochrane pokusných zvierat

                                                              v y d á v a

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Klokočov č. 3/2004 o chove, držaní a ochrane psov na území obce Klokočov

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark