Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

40,608 kb 
Novelizácia č.10/2018 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Klokočov
č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Klokočov

Novelizácia VZN bola schválená Obecným zastupiteľstvom obce Klokočov dňa 14.12.2018
Navelizácia VZN zverejnená na elektronickej tabuli obce Klokočov dňa: 14.12.2018

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark