Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obecné zastupiteľstvo v Klokočove, podľa ustanovení § 6 ods.1 a § 4 ods.3, písmena f/ zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov v súlade so zákonom č.470/2005 o pohrebníctve vydáva pre územie obce Klokočov toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 1 / 2006
O POHREBNÍCTVE

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark