Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

29,584 kb 
Dodatok č. 1 K Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klokočov č. 5/2011
o pohrebníctve a prílohy č. 1 k VZN č. 5/2011 o pohrebníctve –
Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočove

Vyvesené na úradnej tabuli: 05.06.2018
VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce, t.j. dňa: 20.06.2018

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark