Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

63,779 kb 
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2017 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
Obce Klokočov

Schválené na OZ č. 27/2017 dňa: 14.12.2017 uznesením č. 359/2017
Vyvesené na úradnej tabuli: 15.12.2017
VZN nadobúda účinnosť: 01.01.2018

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark