Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

42,297 kb  
Novelizácia č.8/2017 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Klokočov
č.3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Klokočov

VZN vyvesené: 13.03.2017
Novelizácia č.8 /2017 nadobúda účinnosť a právoplatnosť pätnástym dňom od schválenia t.j. 12.3.2017

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark