Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

58,127 kb
Všeobecne záväzné nariadenie OBCE KLOKOČOV č.3/2016 o povinnosti
vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej
osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť
postihnutý povodňou


Na rokovaní OZ obce dňa: 7. októbra 2016
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 19.10.2016
VZN nadobúda účinnosť dňom: 2. november 2016

pdf

114,701 kb
Povodňový plán - VZOR

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark