Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

27,782 kb
Novelizácia č.7/2016 VZN Obce Klokočov č.3/2012 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území obce Klokočov

Prerokované VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 26.8.2016
Novelizácia č.7/2016 nadobúda účinnosť a právoplatnosť pätnástym dňom od schválenia.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark