Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

23,845 kb
Dodatok č. 1 k VZN obce Klokočov č. 7/2012 o spôsobe výpočtu nájomného
v obecných bytoch a finančnej zábezpeky za užívanie bytu

Dodatok č. 1 k VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 30.06.2016.
Tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia, t.j. dňa 15.07.2016

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark