Nástroje pre uľahčenie prístupu

Sample Image 
96,383 kb   
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove na základe §11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s použitím § 6, § 6a, § 7a, § 9, § 9a a  § 10 Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vydáva
ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE KLOKOČOV A S MAJETKOM ŠTÁTU, KTORÝ OBEC UŽÍVA.


Zásady hospodárenia vyvesené na úradnej tabuli obce: 3.6.2014

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark