Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obecné zastupiteľstvo Obce Klokočov, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 4 ods. 2 písm. g), n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa §3, §4 ods. 5, §5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov vydáva

 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KLOKOČOV č.  2/2011
O CHOVE, VODENÍ A DRŽANÍ  PSOV NA ÚZEMÍ OBCE KLOKOČOV

Celý článok...

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark