Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov v súlade s ustanovením  § 6 ods. 1, ods. 3 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami  zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších zmien a doplnkov  vydáva
     
VŠEOBECNE  ZÁVAZNÉ  NARIADENIE OBCE   č. 1/2011
O MIESTNYCH  DANIACH  A  MIESTNOM  POPLATKU  ZA  KOMUNÁLNE
ODPADY  A  DROBNÉ  STAVEBNÉ  ODPADY  NA  ÚZEMÍ  OBCE
K L O K O Č O V

Celý článok...

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark