Nástroje pre uľahčenie prístupu

U Z N E S E N I A Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo  153 až 167/2008 zo dňa 28. marca 2008

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo  153/2008 zo dňa 28. marca 2008

Obecné zastupiteľstvo

A/ b e r i e   n a   v e d o m i e
Správu o plnení uznesení prijatých na 9. a 10. zasadnutí OZ ako  i n f o r m a t í v n u

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž
starosta obce


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 154/2008 zo dňa 28. marca 2008

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
záverečný účet obce Klokočov bez   v ý h r a d

B/ s c h v a ľ u j e
správu o hospodárení obce Klokočov bez  v ý h r a d

C/ b e r i e   n a   v e d o m i e
správu audítora za rok 2007

D/ s c h v a ľ u j e
prevod do rezervného fondu z rozdielu hospodárenia  bez  v ý h r a d

E/ b e r i e   n a  v e d o m i e
Správu kontrolóra obce Klokočov k záverečnému účtu a celoročnému hospodáreniu
 za rok 2007

F/ s c h v a ľ u j e
Správu o hospodárení ZŠ Klokočov za II. Polrok 2007 bez  v ý h r a d

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž
starosta obce


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 155/2008 zo dňa 28.marca 2008

Obecné zastupiteľstvo

A/ b e r i e   n a  v e d o m i e
Správu o činnosti Obecného hasičského zboru Klokočov ako  i n f o r m a t í v n u

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž
starosta obce


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 156/2008 zo dňa 28. marca 2008

Obecné zastupiteľstvo

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
Správy o činnostiach komisií ako i n f o r m a t í v n e

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž
starosta obce


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 157/2008 zo dňa 28. marca 2008

Obecné zastupiteľstvo

A/ o d r o č u j e
schválenie správnych poplatkov za pracovné úkony OÚ
Termín: do ďalšieho riadneho zasadnutia OZ

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž
starosta obce


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove  číslo 158/2008 zo dňa 28. marca 2008

Obecné zastupiteľstvo

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o novom zvolení predsedu rady školy
za predsedu rady školy za pedagogických zamestnancov bola zvolená p. Irena Škorníková
Členovia:
za pedagogických zamestnancov bola zvolená pani Irena Škorníková
za nepedagogických zamestnancov bola zvolená vedúca ŠJ Jarmila Korčeková
za rodičov detí bola zvolená p. Elena Čečotková a v elokovanej triede p. Zuzana Buchtová
za inú právnickú alebo fyzickú osobu bola gelegovaná p. Jana Gajdošová
za obec boli delegované Mgr. Mária Jasenovská a p. Jana Krištiaková

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž
starosta obce


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 159/2008 zo dňa 28. marca 2008

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
doplatok mesačnej úhrady pánovi Františkovi Doričákovi, za poskytovanú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb v Turčianskych Tepliciach, do doby vzniku nároku na starobný dôchodok

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž
starosta obce


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 160/2008 zo dňa 28. marca 2008

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Klokočov na roky 2007-20013

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž
starosta obce


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 161/2008 zo dňa 28. marca 2008

Obecné zastupiteľstvo

A/ o d r o č u j e
Prejednanie plánu opravy ciest na rok 2008
Termín: do ďalšieho riadneho rokovania OZ

Hlasovanie:
ZA: Mgr. Mária Jasenovská, Pavol Brezina, Vlasta Kašíková, František Čečotka
V čase hlasovania pán poslanec Jozef Gacho nebol prítomný

Ľuboš Stríž
starosta obce


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 162/2008 zo dňa 28. marca 2008
 
Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
Odpredaj hasičského čerpadla PS 12
a) cena za odpredaj čerpadla je stanovená dohodou
b) finančné prostriedky za odpredané čerpadlo sa použijú na nákup plávajúceho čerpadla

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž
starosta obce


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 163/2008 zo dňa 28. marca 2008

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov od 1.mája 2008 – bývalý klub kresťanskej mládeže, pánovi Alojzovi Malíkovi, bytom Klokočov 85, za účelom zriadenia predajne s priemyselným tovarom, za podmienok stanovených obcou Klokočov a s odpustením nájomného po dobu troch mesiacov od začiatku vykonávania podnikateľskej činnosti

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž
starosta obce


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 164/2008 zo dňa 28. marca 2008

Obecné zastupiteľstvo

A/ o d r o č u j e
Odvolanie nájomcov nebytových priestorov v budovách č. 1164 a 962, voči zmluvám o platbách za dodávku tepla na rok 2008

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž
starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 165/2008 zo dňa 28. marca 2008

Obecné zastupiteľstvo

A/ b e r i e   n a  v e d o m i e
správu o nedoplatkoch  na DzN, na komunálnom odpade, vodnom, stočnom, elektrickej energii, na nájomnom a kúrení k 31.12.2007

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž
starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 166/2008 zo dňa 28. marca 2008

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ú h l a s í
so vstupom obce Klokočov do programu LEADER

B/ n a v r h u j e
spoločnosť Timea s. r. o. Olešná ako partnera v tomto programe

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž
starosta obce


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 167/2008 zo dňa 28. marca 2008

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ú h l a s í
a) s majetkoprávnym vysporiadaním parciel CKN 3375/14, 3375/15, 3375/16 za cenu celkom 1,- Sk, náklady spojené s kúpnopredajnou zmluvou a návrh na vklad hradí kupujúci
b) pánovi Pavlovi Brezinovi budú vyplatené výdavky v sume 23.500,- Sk po predložení vynaložených finančných prostriedkov na údržbu a opravu cesty.

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž
starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark