Nástroje pre uľahčenie prístupu

U Z N E S E N I A Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 150 až 152/2008 zo dňa 13.3.2008

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 150/2008 zo dňa 13.3.2008

Obecné zastupiteľstvo

A/  s c h v a ľ u j e
1. výstavbu nájomného bytového domu – 14. b.j. v Klokočove

2. spôsob financovania:
- MVRR SR – dotácia 30% z OC stavby
- ŠFRB – úver 70% z OC stavby   

3. financovanie technickej vybavenosti k výstavbe nájomného bytového domu
- 14 b.j. v Klokočove – 70% dotácia MVRR SR a 30% vlastné zdroje z rozpočtu obce

4. prijať záväzok zmenu rozpočtu v prípade schválenia projektu  a vyčleniť v rozpočte finančnú čiastku na plácanie úveru v rámci roka, v ktorom obec realizuje výstavbu

5. zabezpečenie úveru poskytnutím záväzného úverového prísľubu od OTB Banky a.s. Bratislava

B/  z a v ä z u j e  s a
Zabezpečiť vyčleňovanie finančných prostriedkov v rozpočte obce v nasledujúcich rokoch

C/  s ú h l a s í 
s predložením žiadosti na MVRR SR a ŠFRB
s výberom zhotoviteľa stavby formou VO – podlimitné zakázky


Hlasovanie:
ZA: Pavol Brezina, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková, Martina Michálková
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ľuboš Stríž
starosta obce    


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 151/2008 zo dňa 13.3.2008

Obecné zastupiteľstvo

A/ o d r o č u j e  do ďalšieho rokovania OZ
schválenie  „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Klokočov na roky 2007 -2013"

Hlasovanie:
ZA: Pavol Brezina, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková, Martina Michálková
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ľuboš Stríž
starosta obce

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 152/2008 zo dňa 13.3.2008

Obecné zastupiteľstvo

A/  s c h v a ľ u j e ,
aby Obec Klokočov sa stala členom združenia „ Asociácie horských sídel Slovenska“

Hlasovanie:
ZA: Pavol Brezina, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková, Martina Michálková
Proti: 0
Zdžal sa: 0

Ľuboš  Stríž
starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark