Nástroje pre uľahčenie prístupu

U Z N E S E N I A Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 135 až 149/2008 zo dňa 25.1.2008

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 135/2008 zo dňa 25.1.2008

Obecné zastupiteľstvo

A/  p r i j í m a
správu o plnení uznesení prijatých na 8. zasadnutí OZ ako  i n f o r m a t í v n u

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 136/2008 zo dňa 25.1.2008

Obecné zastupiteľstvo

A/ p r i j í m a
vyjadrenie kontrolóra obce Klokočov k rozpočtu obce na rok 2008 ako  i n f o r m a t í v n e

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 137/2008 zo dňa 25.1.2008

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
rozpočet obce Klokočov na rok 2008 vo výške 26.847 tis. Sk bez  v ý h r a d

B/ b e r i e  n a  v e d o m i e 
rozpočet obce Klokočov na rok 2009 - 2010

Hlasovanie:
ZA: Jozef Gacho, František Čečotka, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková
Zdržal sa: Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Proti: 0


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 138/2008 zo dňa 25.1.2008

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e  rozpočet  na rok 2008
Základnej školy v Klokočove  vo výške  8.236.000,- Sk
Školskej jedálni vo výške  767.000,- Sk
Školskému klubu vo výške  387.000,- Sk
Materská škola + jedáleň pri MŠ Klokočov - Hlavice 1.589.000,- Sk 
        
Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 139/2008 zo dňa 25.1.2008

Obecné zastupiteľstvo

A/ p r i j í m a
správu od kontrolóra obce o  kontrolnej činnosti za 2. polrok 2007 bez  p r i p o m i e n o k

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 140/2008 zo dňa 25.1.2008

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
inventarizáciu majetku obce Klokočov k 31.12.2007 

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne
 

U Z N E S E N I E  Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 141/2008 zo dňa 25.1.2008

Obecné zastupiteľstvo

A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj akcií SVS, a.s. vo vlastníctve obce Klokočov

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 142/2008 zo dňa 25.1.2008

Obecné zastupiteľstvo

A/ o d r o č u j e
Prejednanie  "Plánu opravy ciest na rok 2008"
TERMÍN: do ďalšieho riadneho rokovania OZ

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 143/2008 zo dňa 25.1.2008

Obecné zastupiteľstvo

A/ r u š í
uznesenie č. 130/2007 zo dňa 30.11.2007 o prenájme nebytových priestorov SAD Žilina, akciová spoločnosť, so sídlom Košická 2, 010 65 Žilina

B/ s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov SAD Žilina, a.s., so sídlom Košická 2, 010 65 Žilina , v budove OÚ č. p. 1164 od 1.1.2008 na dobu neurčitú za účelom zriadenia nocovne pre vodičov SAD, za cenu 4.000,- Sk mesačne, v cene je nájomné za prenajaté priestory, vodné, stočné, vykurovanie, elektrická energia a služby / upratovanie/

C/ ž i a d a
starostu obce zabezpečiť spísanie nájomnej zmluvy v zmysle schváleného uznesenia

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 144/2008 zo dňa 25.1.2008

Obecné zastupiteľstvo

A/ r u š í
uznesenie číslo 131/2007 zo dňa 30.11.2007, ktorým bol schválený
Dodatok č. 1/2008 k Zmluve o zabezpečení odvozu komunálneho odpadu a separovaného zberu – Článok III od 1.1.2008

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 145/2008 zo dňa 25.1.2008

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e  -   z dôvodu urýchlenia výstavby obecného vodovodu
1/ zvýšenie ceny pozemkov / CKN 7441/2 a CKN 7441/3 / pod vodojem v rámci projektu „ Rozšírenie vodovodu Klokočov – časť Janeskovia, Kyčery, Zajacovia“ z 25,- Sk/m2 na 40,- Sk/m2 pre vlastníkov:
Brisudová Božena, Klokočov, Horčičák Miroslav, Klokočov, Cádrová Lýdia, Staškov, Jarošová Štefánia, Klokočov a dedičstvo po neb. Belkovej Márií rod. Polkovej a vyplatenie finančných prostriedkov podľa spoluvlastníckych podielov

2/ úhradu poplatku za majetkoprávne vysporiadanie pozemkov CKN 7441/2 a 7441/3 – vydanie Osvedčenia vyhlásenia o vydržaní na Notárskom úrade v Turzovke

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 146/2008 zo dňa 25.1.2008

Obecné zastupiteľstvo

A/ r u š í
uznesenie číslo 49/2007 zo dňa 25.5.2008 z dôvodu, že výstavba bytovky sa neuskutoční vedľa ZŠ Klokočov neposudzovala sa ekonomická výhodnosť efektívnosti vykurovania  biomasou

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 147/2008 zo dňa 25.1.2008

Obecné zastupiteľstvo

A/ n e s c h v a ľ u j e
žiadosť MUDr. Labuša Štefana, praktického lekára pre dospelých, Klokočov, o úpravu platby za kúrenie pre ambulanciu a zníženie doterajšej platby za energiu – t.j. elektriku a kúrenie o 50%

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 148/2008 zo dňa 25.1.2008

Obecné zastupiteľstvo

A/ n e s ch v a ľ u j e
zníženie nájomného z nebytových priestorov na rok 2008 pre nájomcov v budovách
Obecného úradu č.p.962  a č .p. 1164
Cukráreň Klára – Tabačíková Jarmila
Textil – Šamajová Anna
Krajčírstvo – Foldinovýá Jana
Kvetinárstvo – Balášová Renáta
MIA Potraviny – Polková, Furdanová
Kaderníctvo – Kontríková Katarína

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 149/2008 zo dňa 25.1.2008

Obecné zastupiteľstvo

A/ ž i a d a
starostu obce
1/ dať spracovať právnikovi právnu analýzu záväzkov a zmlúv týkajúcich sa Biomasy
2/ dať spracovať alternatívy vykurovania

B/ p o v e r u j e
poslanca Ing. Michálka koordinovať činnosť medzi Obcou Klokočov a právnikom  pri spracovaní analýzy záväzkov a zmlúv týkajúcich sa Biomasy

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark