Nástroje pre uľahčenie prístupu

UZNESENIA Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 107 až 134/2007 zo dňa 30.11.2007

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 107/2007 zo dňa 30.11. 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ r u š í
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 93/2007 zo dňa 28.9.2007

B/ s c h v a ľ u j e
rekonštrukciu miestnych komunikácií
1. cestu do Zajacov v celkovej výške 468.720,- Sk /bez DPH/
2. cestu do Holazov z poskytnutého grantu od občanov 70.000,- Sk /bez DPH/
3. cestu do M. Čuboňa, Hrubý Buk 156.240,- Sk /bez DPH/

Hlasovanie:
Uznesenie v bode A/a B/ prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 108/2007 zo dňa 30.11. 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ p r i j í m a
Správu o plnení uznesení prijatých na 7. zasadnutí OZ v Klokočove a k o  i n f o r m a t í v n u

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 109/2007 zo dňa 30.11.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
Hospodárenie obce Klokočov za III. štvrťrok – bez výhrad

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 110/2007 zo dňa 30.11.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e
-  Správu o nedoplatkoch na dani z nehnuteľnosti a dani za psa k 31.10.2007
-  Správu o nedoplatkoch za komunálny odpad, odber vody, nájomné, preddavky  za vykurovanie a elektrinu, odber elektrickej energie

B/   u k l a d á
pracovníčkam obecného úradu Ing. Gajdičiarovej a p. Koniarovej pokračovať vo vymáhaní nedoplatkov

C/  ž i a d a
1.  starostu obce, aby Obecný úrad naposledy vyzval neplatičov prostredníctvom obecného rozhlasu  a Obecného listu na zaplatenie pohľadávok a to do termínu 20.12.2007
2.  starostu obce, aby voči neplatičom, ktorí nezaplatia do 20.12.2007 bolo zahájené exekučné konanie

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 111/2007 zo dňa 30.11.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2008

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 112/2007 zo dňa 30.11.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  s c h v a ľ u j e
inventarizačné komisie na prevedenie inventarizácie majetku obce k 31.12.2007 a to v zložení:
Hlavná inventarizačná komisia:
Predseda: Jozef Gacho
Členovia: František Čečotka, Vlasta Kašíková

Obecný úrad Klokočov:
Predseda: Jozef Gacho
Členovia: Ing. Veronika Gajdičiarová, Alena Brezinová, Andrea Chabrečková, Milan Krenželok ml.

  MKS:
  Predseda: Mgr. Mária Jasenovská
  Členovia: Andrea Chabrečková, Anna Koniarová

  Hasičská zbrojnica:
  Predseda: Pavol Brezina
  Členovia: Andrea Chabrečková, Alena Brezinová, Ján Horčičák

   
  Základná škola Klokočov a ŠJ:
  Predseda: Mgr. Mária Jasenovská
  Členovia: Vlasta Kašíková, Mgr. Ingrid Marcová

  Materská škola Hlavice a ŠJ:
  Predseda: Jozef Gacho
  Členovia: Irena Škorníková, Anna Horčičáková, Jarmila Korčeková
 
  IPCHO:
  Predseda: Ľuboš Stríž
  Členovia: Ladislav Bernát, Miroslava Fujaková

B/  ž i a d a
predsedov inventarizačných komisií predložiť do 15.1.2008 výsledky inventarizácie

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 113/2007 zo dňa 30.11.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
1. Plán zasadnutí OZ v Klokočove na rok 2008
2. Termíny zasadnutí raz za dva mesiace, príp. podľa potreby, posledný piatok v príslušnom kalendárnom mesiaci, so začiatkom zasadnutia o 9.00 hod.

Hlasovanie:
ZA: Pavol Brezina, Jozef Gacho, František Čečotka,Vlasta Kašíková, Mgr. Mária Jasenovská
Zdržal sa: Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Proti: 0     

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 114/2007 zo dňa 30.11.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
Všeobecné záväzné nariadenie obce  č. 1/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov na rok 2008

B/ u k l a d á
pracovníčkam obecného úradu Ing. Gajdičiarovej a p. Koniarovej zapracovať pripomienky do znenia VZN a toto zverejniť v zmysle platných predpisov

Hlasovanie:
ZA: František Čečotka, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková, Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek

Proti: 0
Zdržal sa: Pavol Brezina, Jozef Gacho

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 115/2007 zo dňa 30.11.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ r u š í
Uznesenie číslo 41/2007 zo dňa 30.4.2007
    
Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 116/2007 zo dňa 30.11.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ch v a ľ u j e
1. prenájom nebytových priestorov v budove č p.  1164, pre Lekáreň PARACELSUS, Mgr. Igor Minárovič, PhD Turzovka za účelom zriadenia lekárne od 1.1.2008 ročne 1,- Sk  na dobu 10 rokov

B/  ž i a d a
1. starostu obce zabezpečiť spísanie nájomnej zmluvy a zmluvy o odbere tepla podľa platných predpisov
2. starostu obce, aby v prenajatých priestoroch bola zriadená výhradne lekáreň po celú dobu trvania nájomnej zmluvy
3. starostu obce, aby v zmluve boli uvedené otváracie hodiny lekárne a to:
každý pracovný deň od 8.00 hod. do 13.00 hod.
4. starostu obce, aby sa OÚ nepodieľal vlastnými finančnými prostriedkami pri zriadení lekárne
5. starostu obce, aby v zmluve bolo zakotvené, že po skončení nájomnej zmluvy
si nebude uplatňovať kompenzáciu nákladov na stavebné úpravy  pri zriaďovaní lekárne 

Hlasovanie:
ZA: Pavol Brezina, Jozef Gacho, František Čečotka,
Vlasta Kašíková, Martina Michálková, Tibor Michálek
Zdržal sa: Mgr. Mária Jasenovská
Proti: 0

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 117/2007 zo dňa 30.11.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ n e v y h o v u j e
žiadosti p. Pavla Dediča, bytom Klokočov č. 944, na prenájom nebytových priestorov v budove OÚ v časti bývalého Espressa na podnikateľské účely z dôvodu, že v týchto  priestoroch bude zriadená lekáreň

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného  zastupiteľstva v Klokočove číslo 118/2007 zo dňa 30.11.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
cenu projektovej dokumentácie: Rozšírenie vodovodu Klokočov  –  časť Janeskovia,  Kyčery,  Zajacovia vo výške 293.335,- Sk, ktorý vypracoval Ing. Róbert Cyprich,
TUBES – PROJ, 022 01 Čadca

B/ ž i a d a
starostu obce, aby trasy výkopov boli vedené čo najšetrnejšie po hraniciach pozemkov, alebo po ich okrajoch 

Hlasovanie:
ZA: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková
Zdržal sa: Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Proti: 0

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstvo v Klokočove číslo 119/2007 zo dňa 30.11.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  s c h v a ľ u j e
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov – parciel CKN 744/2 o výmere 495 m2 a CKN 7441/3 o výmere 739 m2, ktoré vznikli geometrickým plánom č. 23/2007, ktorý vyhotovil Vladimír Stopka, geodet z parciel EKN 31283,31286 , 31287 a 33398  za cenu 25,- Sk/m2 pre Obec Klokočov, IČO 00314048

B/ ž i a d a
starostu obce zabezpečiť spísanie kúpnopredajnej zmluvy od vlastníkov:
Brisudová Božena, Klokočov , Horčičák Miroslav, Klokočov, Cádrová Lýdia, Jarošová Štefánia, Klokočov a dedičov po neb. Belkovej Márii rod. Polkovej podľa spoluvlastníckych podielov

Hlasovanie:
uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 120/2007 zo dňa 30.11.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ o d r o č u j e

schválenie cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie  na rekonštrukciu Domova dôchodcov / prestavbou bývalej ZŠ Klokočov -Hlavice/

B/ ž i a d a
starostu obce v spolupráci s poslancom Ing. Tiborom Michálkom uskutočniť konzultácie s kompetentnými pracovníkmi na Ministerstve regionálneho rozvoja

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne
 
starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 121/2007 zo dňa 30.11.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ n e s ch v a ľ u j e
VZN Obce Klokočov o niektorých podmienkach užívania miestnych komunikácií

B/ ž i a d a
starostu obce zabezpečiť spísanie dohôd s prepravcami, ktorí využívajú miestne komunikácie na prepravu drevnej hmoty

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne
      
starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 122/2007 zo dňa 30.11.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
žiadosť Ing. Jany Marčišinovej na rozšírenie prevádzky pílnice Klokočov časť Klin

Hlasovanie:
ZA: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková
Proti: Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Zdržal sa: 0

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 123/2007 zo dňa 30.11.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ch v a ľ u j e
poplatok za odber  vody z obecného vodovodu vo výške 19,- Sk/m3 od 1.5.2008

B/ s ú h l a s í
aby bol odpis vodomerov  v roku 2008 bol k 30.4.2008 a k 31.10.2008 a od roku 2009

Hlasovania:
ZA: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho,
Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková
Zdržal sa: Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Proti: 0
 
starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 124/2007 zo dňa 30.11.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové provizórium obce Klokočov na rok 2008

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

   
starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 125/2007 zo dňa 30.11.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové provizórium Základnej školy Klokočov na rok 2008

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne        
  
starosta obce
Ľuboš Stríž  
   

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 126/2007 zo dňa 30.11.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  s c h v a ľ u j e
navýšenie dotácie na projektovú dokumentáciu na výstavbu skládky odpadov TKO Semeteš o sumu 5.875,- Sk


Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne
     
starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 127/2007 zo dňa 30.11.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
ceny nájmu bytu pre rok 2008 nasledovne:
- obytná miestnosť -  22,60 Sk/m2
- vedľajšia miestnosť  - 9,60 Sk/m2
- základné prevádzkové zariadenie 3.840,-   Sk/rok, ktoré sa navyšujú o infláciu za rok 2007

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 128/2007 zo dňa 30.11.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
Zmluvu o dielo medzi Obcou Klokočov a spoločnosťou Premier Consulting

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 129/2007 zo dňa 30.11.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ r u š í
uznesenie č. 286/2005 zo dňa 16.12.2005

B/ s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov za 1,- Sk v budove OÚ č .p.  1164 pani Tabačíkovej Jarmile, bytom Klokočov č. 197 na príjem a výdaj bielizne a odevov pre čistiareň od 1.12.2007 na dobu neurčitú
 
Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne    
  
starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 130/2007 zo dňa 30.11.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
prenájom  nebytových priestorov SAD Žilina, akciová spoločnosť, so sídlom  Žilina, prevádzkareň Čadca v budove OÚ od 1.1.2008 na dobu  neurčitú, za účelom zriadenia nocovne pre vodičov SAD
-  nájom mesačne za sumu - 1.000,- Sk
-  služby  mesačne za sumu - 300,- Sk /upratovačka/
-  záloha na elektriku mesačne - 500,- Sk
-  záloha na kúrenie mesačne - 800,- Sk
  
B/ ž i a d a
starostu obce zabezpečiť spísanie nájomnej zmluvy a zmluvy na odber tepla a teplej vody v zmysle platných predpisov

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne
 
starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 131/2007 zo dňa 30.11.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 1/2008 k Zmluve o zabezpečení odvozu komunálneho odpadu a separovaného zberu – Článok III. od 1.1.2008 podľa predloženého návrhu

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne


starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 132/2007 zo dňa 30.11.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ú h l a s í
so žiadosťou Anny Stolárikovej, Klokočov, o predlženie splátkového kalendára, neuhradených pohľadávok voči obci vo výške 3.350,30 Sk do 31.3.2008 

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 133/2007 zo dňa 30.11.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
 cenovú ponuku Ing. Vladimíra Kubinca, Makov, na prenesený výkon štátnej správy od 1.1.2008 na 1 obyvateľa na celý rok 2008
a to na úsekoch:
- územné plánovanie - 3,- Sk
- stavebný poriadok i s drobnými stavbami - 22,- Sk
- vyvlastňovacie konanie - 3,- Sk
- pozemné komunikácie - 2,- Sk
- štátna vodná správa - 5,- Sk
- ochrana ovzdušia - 2,- Sk
- výrub stromov - 2,- Sk 

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 134/2007 zo dňa 30.11.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
1. starostovi obce ročnú odmenu vo výške jedného mesačného funkčného platu
2. kontrolórovi obce ročnú odmenu vo výške jedného mesačného funkčného platu

Hlasovanie:
v bode A/-1:
ZA: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková
Zdržal sa: Martina Michálková
Proti: 0
V čase hlasovania neprítomný  poslanec Ing. Tibor Michálek
v bode A/-2:
ZA: František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková
Proti: Pavol Brezina
Zdržal sa: Martina Michálková
V čase hlasovania neprítomný poslanec Ing. Tibor Michálek

starosta obce
Ľuboš Stríž

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark