Nástroje pre uľahčenie prístupu

UZNESENIA Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 85 až 106/2007 zo dňa 28. 9.2007

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 85/2007 zo dňa 28. 9.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
Správu o plnení uznesení z 6. OZ konaného dňa 27.7.2007

Hlasovanie:
ZA: Pavol Brezina, Jozef Gacho, František Čečotka, Vlasta Kašíková, Mgr. Mária Jasenovská,
ZDRŽAL SA: Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
PROTI: 0

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 86/2007 zo dňa 28.9.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e
Správu o obecných vodovodoch ako  i n f o r m a t í v n u

B/  u k l a d á
starostovi obce:
1. zadať spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu vodojemu v časti Hlavice – Janeskovia a následné prepojenie obecného vodovodu do časti Zajacovia a Pantokovia
2. zabezpečiť zverejnenie informácie v Obecnom liste a na internetovej stránke o výsledkoch rozborov vody vo všetkých obecných vodovodoch

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 87/2007 zo dňa  28.9.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
Správu o činnosti kultúrneho strediska a Obecnej knižnice ako  i n f o r m a t í v n u

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 88/2007 zo dňa 28.9.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
Hospodárenie ZŠ Klokočov za  obdobie od 01.01.2007 do 30.06.2007

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 89/2007 zo dňa 28.9.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ Klokočov za šk. rok 2006/2007

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 90/2007 zo dňa 28.9.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ o d r o č u j e
VZN Obce Klokočov o niektorých podmienkach užívania miestnych komunikácií,
Termín odročenia: do budúceho OZ, tak aby bola platnosť VZN od 01.01.2008

B/ u k l a d á
starostovi obce jednať s prepravcami o podmienkach užívania miestnych komunikácií a  poplatkoch za ich užívanie

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 91/2007 zo dňa 28. 9. 2007

Obecné zastupiteľstva

A/ s c h v a ľ u j e
spätné odkúpenie pozemkov pre Obec Klokočov od  p. Ervina Hamziča, bytom Krásno nad Kysucou 1710 v kat. území Klokočov časť Klin:
KN 4870/2 o výmere   428 m  - ostatné plochy
KN 4871/2 o výmere   908 m2   - ostatné plochy
KN 4873/2 o výmere 1353 m2   -  zast. plochy za cenu 75,- Sk/m2 na základe predkupného práva podľa uznesenia číslo 347/2006 zo dňa 3. 11.2006

B/ ž i a d a
starostu obce zabezpečiť spísanie zmluvy o odkúpení parciel v zmysle platných právnych predpisov

Hlasovanie:
Za: František Čečotka, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková, Jozef Gacho, Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Proti: 0
Zdržal sa: Pavol Brezina

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 92/2007 zo dňa 28.9.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  o d r o č u j e
vyjadrenie  k žiadosti Ing. Marčišinovej na obnovenie a rozšírenie prevádzky pílnice v Obci Klokočov časť Klin, a zároveň žiada Ing. Marčišinovú k doloženiu projektovej dokumentácie na rozšírenie pílnice
 
B/  ž i a d a
starostu obce, aby všetky otázky ohľadom rozšírenia pílnice prejednal s p. Ing. Noskovou, ktorá zmeny zapracuje do ÚPD Obce Klokočov

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 93/2007 zo dňa 28.9.2007

Obecné zastupiteľstvo
A/ s c h v a ľ u j e
rekonštrukciu miestnych komunikácií
1. cestu do Zajacov v celkovej výške 468. 720,- Sk /bez DPH/
2. cestu do Holazov z poskytnutého grantu od občanov 70.000,- Sk /bez DPH/
3. cestu do M. Čuboňa, Hrubý Buk 156.240,- Sk /bez DPH/

Hlasovanie:
v bode  A- l:
ZA: Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek, František Čečotka
ZDRŽAL SA: Pavol Brezina
PROTI: Jozef Gacho, Vlasta Kašíková
Neprítomná Mgr. Jasenovská

V bode A-2,3:
ZA: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Vlasta Kašíková. Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Neprítomná Mgr. Mária Jasenovská

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 94/2007 zo dňa 28.9.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e
Správu o členskej schôdzi Biomasa ako  i n f o r m a t í v n u

B/  u k l a d á
1. starostovi obce preveriť skutočnosti, ktoré viedli k naprojektovaniu vykurovania s takým vysokým výkonom spoločnosťou Biomasa
2. starostovi obce jednať s Biomasou o výmene kotla s nižšou kapacitou
 
Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne
Neprítomná Mgr. Jasenovská

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 95/2007 zo dňa 28.9.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ p o v e r u j e
starostu obce jednať s občanmi o odpredaji pozemkov pod výstavbu cintorína a domu smútku v časti u Stuchlíkov a dohodnúť sa o cene, za ktorú sú ich vlastníci pozemkov ochotní odpredať

B/ ž i a d a
starostu obce zadať spracovanie projektovej dokumentáciu k výstavbe cintorína a domu  smútku
 
Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne
Neprítomná Mgr. Jasenovská

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 96/2007 zo dňa 28.9.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  s ú h l a s í
s odkúpením nehnuteľnosti v k.ú. Klokočov od p. Františka Čečotku a manželky Anny Čečotkovej spoločne bytom Klokočov časť Hrubý Buk č. 1042, 023 52 Olešná a to:
CKN    6625    o výmere   178 m2,    orná pôda
CKN    6626    o výmere   580 m2,    TTP
CKN    6622    o výmere   264 m2,    orná pôda
CKN    6623    o výmere   330 m2,   orná pôda
CKN    6624    o výmere   214 m2,    orná pôda
za kúpnu cenu celkom 50. tis. Sk  za účelom výstavby bytového domu v Obci Klokočov časť Hlavice

B/  ž i a d a
1.starostu obce zabezpečiť spísanie kúpno – predajnej zmluvy, náklady so spísaním zmluvy a návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti hradí kupujúci
2. starostu obce jednať s majiteľmi susedných pozemkov za účelom ďalšej výstavby
       
Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne
Neprítomná Mgr. Jasenovská

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 97/2007 zo dňa 28.9.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
zámer výstavby domova dôchodcov prestavbou bývalej ZŠ Klokočov – Hlavice č. 1082

B/ ž i a d a
starostu obce zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe domova dôchodcov

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne
Neprítomná Mgr. Jasenovská

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 98/2007 zo dňa 28.9.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e
Správu o zrušení Spoločného obecného úradu Turzovka ako  i n f o r m a t í v n u

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne
Neprítomná Mgr. Jasenovská

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 99/2007 zo dňa 28.9.2007

 Obecné zastupiteľstvo

A/ o d r o č u j e
prejednanie správy o odbere obecnej vody podľa výšky odberu
    
B/ p o v e r u j e
kontrolóra obce Ing. Kasáka predložiť správu na nasledujúce OZ

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne
Neprítomná Mgr. Jasenovská

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 100/2007 zo dňa 28.9.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ r u š í
Uznesenie číslo 68/2007 zo dňa 27.7.2007

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne
Neprítomná Mgr. Jasenovská

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 101/2007 zo dňa 28.9.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ r u š í
Uznesenie číslo 82/2007 zo dňa 27.7.2007

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne
Neprítomná Mgr. Jasenovská

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 102/2007 zo dňa 28.9.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
Správu o voľbe nového predsedu a členov Rady školy ZŠ Klokočov

Členovia Rady školy:
Predseda:   Jarmila Tabačíková – zástupca rodičov
Pedagogickí zamestnanci: Mgr. Ingrid Marcová, Mgr. Daniela Janešíková
Ostatní zamestnanci:  Vlasta Kašíková
Zástupcovia rodičov:   Ján Plecho, Božena Olšovská, Zdena Dodeková, Ľuboš Stríž
Zástupcovia zriaďovateľa:  František Čečotka, Jozef Gacho, Ing. Milan Kasák

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne
Neprítomná Mgr.Jasenovská

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 103/2007 zo dňa 28.9.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e
Správu o aktivačnej činnosti za rok 2007 ako  i n f o r m a t í v n u

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne
Neprítomná Mgr. Jasenovská

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 104/2007 zo dňa 28.9.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ú h l a s í
s odpredajom parciel :
CKN       8409/6  o výmere  546 m2  -  trvalý trávny porast
CKN       8409/4  o výmere  615 m -  trvalý trávny porast
½ CKN  8409/2  o výmere  450 m -  trvalý trávny porast
celkom za cenu 6.000,- Sk, manželom Bernardovi Heglasovi a Terézii, rod. Baligovej, obaja bytom Klokočov časť Hrubý Buk č. 1014 do BSM

B/ ž i a d a
starostu obce zabezpečiť spísanie kúpnopredajnej zmluvy, náklady spojené so spísaním kúpnopredajnej zmluvy a návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti hradí kupujúci

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne
Neprítomná Mgr. Jasenovská

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 105/2007 zo dňa 28.9.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ú h l a s í
s odpredajom parciel :
CKN         8409/3   o výmere 501 m2  - trvalý trávny porast
½ CKN    8409/2    o výmere 450 m2  - trvalý trávny porast
celkom za cenu 3.000,- Sk, p. Jozefe Horčičákovej, rod. Škulavikovej, bytom Klokočov časť Hrubý Buk č.734

B/  ž i a d a
starostu obce zabezpečiť spísanie kúpnopredajnej  zmluvy, náklady spojené so spísaním kúpnopredajnej zmluvy a návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti hradí kupujúca

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne
Neprítomná Mgr. Jasenovská

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 106/2007 zo dňa 28.9.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
prenájom garsónky Hlavice p. Františkovi Zbojkovi, bytom Olešná č. 318, s účinnosťou od 01.10.2007 na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 2 dni

B/  ž i a d a
starostu obce zabezpečiť spísanie nájomnej zmluvy o prenájme garsónky od 01.10.2007 v zmysle platných právnych predpisov

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne
Neprítomná Mgr. Jasenovská

starosta obce
Ľuboš Stríž

Uznesenia podpísané v Klokočove dňa 5. 10.2007

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark