Nástroje pre uľahčenie prístupu

UZNESENIA Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 59 až 84/2007 zo dňa 27.7.2007

U Z N E S E N I E  Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 59/2007 zo dňa 27.7.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e
Správu o plnení uznesení z 5. OZ konaného dňa 25.5.2007

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž
          
    
U Z N E S E N I E  Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 60/2007 zo dňa 27.7.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  s c h v a ľ u j e
a/  Hospodárenie Obce Klokočov za II. Štvrťrok 2007 -  bez výhrad
b/ zmenu rozpočtu Obce Klokočov na rok 2007 z 27.552 tis. Sk na 27.848 tis. Sk
         - bez výhrad

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž
       

U Z N E S E N I E  Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 61/2007 zo dňa 27.7.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ o d r o č u j e
prejednanie správy o hospodáreni ZŠ Klokočov za I. polrok 2007
Termín: do ďalšieho OZ

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne
       
starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E  Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 62/2007 zo dňa 27.7.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e   s p r á v y  z MŠ Klokočov - Hlavice
Hodnotenie výchovno – vzdelávacej činnosti a plánu úloh MŠ Klokočov – Hlavice za šk. rok 2006/2007 a
Hlásenie o organizácií šk. roka 2007/2008
ako  i n f o r m a t í v n e

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž
        

U Z N E S E N I E  Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 63/2007 zo dňa 27.7.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  b e r i e   n a   v e d o m i e
Správy o činnosti  komisií za I. polrok 2007:
Výstavby a dopravy 
Sociálno – zdravotnej
Životného prostredia
Školstva a kultúry
Finančnej
ako  i n f o r m a t í v n e

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E  Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 64/2007 zo dňa 27.7.2007

Obecné zastupiteľstvo
    
A/  b e r i e  n a  v e d o m i e   
a/  Správu o nedoplatkoch na DzN k 31.5.2007
b/ Správu o nedoplatkoch na komunálnom odpade, vodnom,  stočnom, elektrickej energii, na nájomnom k 30.06.2007
           
B/ ž i a d a
pracovníčky OÚ Ing. Gajdičiarovú a p. Koniarovú  o pokračovanie vo vymáhaní nedoplatkov 

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž
        

U Z N E S E N I E  Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 65/2007 zo dňa 27.7.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  s c h v a ľ u j e
a/  vytvorenú pracovnú skupinu na jednania so Spoločenstvom bývalých urbarialistov a to v zložení: Ľuboš Stríž – starosta obce, poslanci – Pavol Brezina, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, pracovníčky OÚ – Ing. Gajdičiarová a Pápolová, Ing. Vladimír  Kubinec za Spoločný obecný úrad Turzovka a za občanov – FrantišekHafera,
b/ spoluprácu so SBU Turzovka pri určení vhodných pozemkoch na rozšírenia cintorína, výstavby domu smútku a určení výstavby bytového domu v Obci Klokočov

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E  Obecné zastupiteľstva v Klokočove číslo 66/2007 zo dňa 27.7.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  s c h v a ľ u j e
a/  Dohodu o urovnaní – Zmluva o prevode nehnuteľnosti – Dohoda o vydaní veci medzi Obcou Klokočov, IČO  00314048, 023 22 Klokočov č. 962, v zast. starostom obce Ľubošom Strížom a Spoločenstvom bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo,  IČO 14224909, 023 54 Turzovka, zast. predsedom Alexandrom Ježíkom,  bytom Turzovka, Predmier 85,  a podpredsedom Jánom Plechom, bytom Turzovka, Predmier 332, ktorú vyhotovil JUDr. Milan Chovanec, AK Kysucké Nové  Mesto, v ktorej Obec Klokočov vydáva nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1876 kat. územia  Klokočov a to:
         KNC 1626/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2
         KNC 1626/2  - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1458 m2
         KNC 1626/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2
         KNC 1626/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2
         bezodplatne Spoločenstvu bývalých urbarialistov Turzovka
b/  úhradu poplatku za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E  Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 67/2007 zo dňa 27.7.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
platby za kúrenie s prepočítaním výšky miestnosti 2,5 m od 1.1.2007 pre MIA obchodné združenie, 023 22 Klokočov

B/ ž i a d a
starostu obce zabezpečiť spísanie dodatku k zmluve o odbere tepla

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E  Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 68/2007 zo dňa 27.7.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
prenájom zasadačky OÚ Klokočov od 01.08.2007 za mesačný paušálny poplatok  vo výške 500,- Sk, pre Jozefa Špaleka, AUTOŠKOLA, Vajanského č. 588, 024 01  Kysucké Nové Mesto na vyučovanie teórie a trenažéra pre uchádzačov o vodičský preukaz

B/  ž i a d a
starostu obce zabezpečiť spísanie nájomnej zmluvy

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E  Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 69/2007 zo dňa 27.7.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  r u š í
Uznesenie číslo 330/2006 zo dňa 25.8.2006 bod B

B/  s ú h l a s í
s odpredajom  budovy Potravín vo Vrchpredmieri č.p. 1165, postavenej na parcele C – KN 5089/1 a parcelu C – KN 5089/1 o výmere 675 m2, vedená ako zastavaná plocha za cenu  150. tis. Sk  p. Anne Čečotkovej, bytom Klokočov – Hrubý Buk č. 1042, 023 52 Olešná.
Kúpna cena bude uhradená kupujúcou do 31.08.2007  

C/ s ú h l a s í
s odpustením nájmu za Potraviny Vrchpredmier od 12.6.2007

D/ ž i a d a
starostu obce zabezpečiť spísanie kúpnopredajnej zmluvy, náklady spojené so spísaním a návrh do katastra nehnuteľnosti hradí kupujúca

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž

U Z N E S E N I E  Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 70/2007 zo dňa 27.7.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  s c h v a ľ u j e
Zadanie pre vypracovanie územného plánu Obce Klokočov

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E  Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 71/2007 zo dňa 27.7.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ o d r o č u j e
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Klokočov o niektorých podmienkach užívania miestnych komunikácií
termín: na ďalšie rokovanie OZ

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž

U Z N E S E N I E  Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 72/2007 zo dňa 27.7.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
aby OÚ Klokočov zabezpečil dohľad pri archivácií dokladov na obecnom úrade odborne spôsobilou osobou p. Veselou 

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E  Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 73/2007 zo dňa 27.7.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
zvýšenie príspevku na činnosť Spoločného obecného úradu v Turzovke od 01.07.2007 do 31.12.2007 o 7.343,30 Sk mesačne 

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E  Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 74/2007 zo dňa 27.7.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e
Informáciu, že výstavba skládky TKO Semeteš nebude financovaná úverom z Enviromentálneho fondu, ale bežným bankovým úverom. Banka poskytujúca úver bude vybraná výberovým konaním.

Hlasovanie:
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková
Proti:0
Zdržal sa:0
v čase hlasovania neprítomný poslanec Jozef Gacho

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E  Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 75/2007 zo dňa 27.7.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
a/  Dohodu s firmou Premier Consulting, spol. s.r.o., Františkánov 3, 945 01 Komárno, o pomoci pri spracovaní projektov na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ
b/  komisiu, ktorá bude koordinovať spoluprácu s firmou Premier Consulting, spol. s.r.o., pri príprave projektov  na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ v zložení: starosta obce – Ľuboš Stríž, pracovníčky OÚ: Ing. Gajdičiarová, Pápolová, Ing. Kasák, Mgr. Kopecký – riaditeľ ZŠ KLokočov ,  poslanci: Mgr. Jasenovská, Vlasta Kašíková 

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E  Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 76/2007 zo dňa 27.7.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  s c h v a ľ u j e
a/  úhradu faktúry za vypracovanie žiadosti o nenávratnú dotáciu na obecný vodovod firme Eurotrend  Šaľa v sume 180.000,- Sk
b/  úhradu faktúry realizovať z oddielu 0630 – zásobovanie vodou

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E  Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 77/2007 zo dňa 27.7.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
úhradu faktúry na rekonštrukciu sociálneho zariadenia firme Stavmarket spol. s  r.o., Turzovka  v sume 197.150,- Sk

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne
        
starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E  Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 78/2007 zo dňa 27.7.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  s c h v a ľ u j e
a/ vyradenie kníh z knižničného fondu podľa príloh 1 – 5 Zápisnice z revízie knižničného fondu Obecnej knižnice v Klokočove
b/ odpredaj vyradených kníh za jednotnú sumu 10,- Sk
c/ likvidáciu nepredaných kníh - odovzdanie do zberu
d/ získané finančné prostriedky sa použijú na nákup fólie / na obaľovanie kníh/, na obnovu knižného fondu

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E  Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 79/2007 zo dňa 27.7.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
a/ projekt na propagáciu obce Klokočov v spolupráci s Ing. Jánom Kuljovským
b/ komisiu na spracovanie reprezentačného materiálu na prezentáciu Obce Klokočov, a to v zložení: Ľuboš Stríž – starosta obce, Ing. Kasák, Chabrečková, Mgr. Jasenovská, Vlasta Kašíková,  Marián Tuhovčák

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E  Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 80/2007 zo dňa 27.7.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ú h l a s í
s odpredajom pozemku C – KN 2371/16 o výmere 56 m2 – vedený ako zastavaná plocha za cenu 70,- Sk/m2 pani Eve Stuchlíkovej, bytom Klokočov č. 958, pod výstavbu garáže

B/ ž i a d a
starostu obce zabezpečiť spísanie kúpnopredajnej zmluvy, náklady spojené so spísaním
kúpnopredajnej zmluvy a návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti hradí kupujúca

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E  Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 81/2007 zo dňa 27.7.2007

Obecné zastupiteľstva

A/  v o l í
za členov Rady MŠ Klokočov – Hlavice dvoch delegovaných zástupcov zriaďovateľa: Mgr. Máriu Jasenovskú a pani Janku Krištiakovú

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E  Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 82/2007 zo dňa 27.7.2007

Obecné zastupiteľstva

A/ s c h v a ľ u j e
osobitného príjemcu na preberanie invalidného dôchodku pre p. Štefániu Kuboškovú, nar. 01.01.1950, bytom Klokočov časť Hlavice č. 487, p. Stanislava Holinca, bytom Klokočov 252  

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E  Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 83/2007 zo dňa 27.7.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e
Výročnú správu za rok 2006, ktorú vypracoval Viliam Nevidzan, riaditeľ Združenia TKO Semeteš n.o.

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E  Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo  84/2007 zo dňa 27.7.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ú h l a s í
 s odpredajom špeciálneho automobilu NISSAN Patrol WRG 160, ŠPZ  CA 899 AB za cenu 15.000,- Sk,  firme TIMEA s.r.o., 023 52 Olešná 701

B/ ž i a d a
starostu obce zabezpečiť spísanie kúpno – predajnej zmluvy

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark