Nástroje pre uľahčenie prístupu

U Z N E S E N I A Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 37-42/2007 zo dňa 30. apríla 2007

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 37/2007 zo dňa 30. apríla 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
Dohodu o urovnaní – zmluva o budúcej zmluve medzi Spoločenstvom bývalých  urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Turzovka, IČO: 14224909, 023 54 Turzovka, zastúpená predsedom Alexandrom Ježíkom, nar. .........., bytom Turzovka-Predmier č. 85, Obcou Klokočov, IČO: 00314048, 023 22 Klokočov č. 962, zastúpená  starostom obce Ľubošom Strížom a Ing. Mudríkom Rudolfom, nar. ........., bytom Turzovka Stred 457, ktorú vyhotovil JUDr. Milan Chovanec, AK Kysucké Nové Mesto

Hlasovanie:
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská Vlasta Kašíková
Zdržal sa: Martina Michálková
Proti: 0

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 38/2007 zo dňa 30. apríla 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
výstavbu obecného vodovou v časti obce Klokočov – Hlavice /Vetva Vl/
a rekonštrukciu potrubia v dĺžke 133 m z poskytnutej dotácie z Enviromentálneho fondu Bratislava na rok 2007

Hlasovanie:
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská. Vlasta Kašíková
Zdržal sa: Martina Michálková
Proti: 0

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 39/2007 zo dňa  30. apríla 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
spoluúčasť Obce Klokočov vo výške 5% nákladov t.j. 90.000,- Sk na financovanie účelu dotácie poskytnutej z Enviromentálneho fondu Bratislava na pokračovanie výstavby Vodovodu v časti obce Klokočov – Hlavice /Vetva Vl/

B/  s c h v a ľ u j e
zmenu rozpočtu Obce Klokočov

1. časť Kapitálové príjmy vo výške 575 tis. Sk navýšiť o 1.800.000,- Sk, teda na 2.375.000,-Sk časť Kapitálové výdavky vo výške 726 tis. Sk navýšiť o 1.890.000,- Sk teda na 2.616.000,- Sk
2. celkové príjmy obce sa zvýšia z 25.752.000,- Sk na 27.552.000,- Sk celkové výdavky obce sa zvýšia z 25.752.000,- Sk na 27.552.000,- Sk
3.  úpravu kapitoly 0640 Verejné osvetlenie z 800 tis. Sk na 710 tis. Sk úprava bežné výdavky z 13.932 tis. Sk na 13.842 tis. Sk

 Hlasovanie: v bode A/B/
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková
Zdržal sa: Martina Michálková
Proti: 0

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 40/2007 zo dňa 30. apríla 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ z a m i e t a
žiadosť p. Stolárikovej Anny a Stuchlíkovej Márie o predĺženie prenájmu nebytových priestorov Hostinec Klokočov, z dôvodu zriadenia lekárni v týchto priestoroch

B/ u k l a d á
starostovi obce Ľubošovi Strížovi, pracovníčke OÚ Ing. Gajdičiarovej spoločne s p. Stolárikovú a p.Stuchlíkovú odovzdať, prevziať prenajaté priestory a vysporiadať pohľadávky do 10.05.2007, za obdobie od 1.5.2007 do 10.5.2007 nebude vypočítaný a vyrubený prenájom

Hlasovanie:
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková
Zdržal sa: Martina Michálková
Proti: 0

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 41/2007 zo dňa 30. apríla 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov v budove p.č. 1164  spoločnosti MATEPHARM, a.s., Paláriková 48, 022 01  Čadca, prevádzka Lekáreň sv. Alžbety, zastúpená predsedom predstavenstva Ing. Ľubomírom Faktorom, odo dňa odovzdania priestorov nájomcovi za účelom  zriadenia lekárne na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace 

B/  u k l a d á
starostovi obce zabezpečiť spísanie nájomnej zmluvy, zmluvy o odbere tepla, zmluvy o odbere vody a hradenie ostatných nákladov súvisiacich s prevádzkou budovy

Hlasovanie: v bode A/a B/
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková
Zdržal sa: Martina Michálková
Proti: 0

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 42/2007 zo dňa 30. apríla 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  s c h v a ľ u j e
prijaté uznesenia v poradí od 37/2007 do 42/2007

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark