Nástroje pre uľahčenie prístupu

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo  28/2007 až 36/2007 zo dňa 30. marca 2007

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 28/2007 zo dňa 30. marca 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení uznesení prijatých na 2. zasadnutí OZ dňa 27.2.2007, ako informatívnu

Hlasovanie:
Za: Pavol Brezina, Jozef Gacho, František Čečotka, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková
Zdržal sa: Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Proti: 0

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 29/2007 zo dňa 30. marca 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  r u š í
uznesenie číslo 13/2007 z 27.2.2007

B/  s c h v a ľ u j e
termín zasadnutia OZ každé 2 mesiace, posledný piatok príslušného kalendárneho mesiaca so začiatkom o 9.00 hod.

Hlasovanie:
Za: Pavol Brezina, Jozef Gacho, František Čečotka, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková
Zdržal sa: Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Proti: 0

starosta obce
Ľuboš Stríž

          
U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo  30/2007 zo dňa 30. marca 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  s c h v a ľ u j e
1/ záverečný účet obce za rok 2006 bez výhrad
2/ prevod do rezervného fondu z rozdielu hospodárenia t.j. sumu 56.150,90 Sk, na základe účtovnej závierky
    
B/  s ú h l a s í
s celoročným hospodárením obce za rok 2006 bez výhrad


Hlasovanie:
V bode A/ 1/
Za: Pavol Brezina, Jozef Gacho, František Čečotka, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková
Zdržal sa: Martina Michálková. Ing. Tibor Michálek
Proti: 0

V bode A/2/
Za: Pavol Brezina, Jozef Gacho, František Čečotka, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková, Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Zdržal sa: 0
Proti: 0

V bode B/
Za: Pavol Brezina, Jozef Gacho, František Čečotka, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková
Zdržal sa: Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Proti: 0

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 31/2007 zo dňa 30. marca 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  s c h v a ľ u j e
rozpočet obce na rok 2007

B/  b e r i e  n a  v e d o m i e
rozpočet obce na roky 2008 – 2009

Hlasovanie: v bode A/a B/
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková
Zdržal sa: Martina Michálková,  Ing. Tibor Michálek
Proti: 0

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 32/2007 zo dňa 30. marca 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/   s c h v a ľ u j e
1/  správu o plnení rozpočtu ZŠ Klokočov za rok 2006 bez výhrad
2/  rozpočet ZŠ Klokočov na rok 2007

B/  b e r i e  n a  v e d o m i e
rozpočet ZŠ  Klokočov na roky 2008 – 2009

Hlasovanie: v bode A/1/a2/
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková
Zdržal sa: Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Proti: 0

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E  Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 33/2007 zo dňa 30. marca 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  s c h v a ľ u j e
zámer výstavby malého výukového bazénu pri Základnej škole Klokočov

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecné zastupiteľstvo v Klokočove číslo 34/2007 zo dňa 30. marca 2007

A / b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti DHZ Klokočov za rok 2006

B/  s c h v a ľ u j e  na rok 2007
1/ preventívara obce: 
Štefan Valčuha, Klokočov 362

2/ členov prehliadkovej skupiny OHZ Klokočov, ktorí budú vykonávať dohliadky a prehliadky v objektoch právnických osôb v roku 2007:
František Žilka, Klokočov 399
Peter Stopka, Klokočov 1037
Štefan Valčuha ml. Klokočov 1204

3/ zoznam členov OHZ Klokočov, ktorí budú vykonávať požiarno-preventívne kontroly v RD a ostatných objektoch fyzických osôb v r. 2007
Ján Horčičák
Štefan Valčuha ml.
Jozef Stopka
František Žilka
Peter Stopka st.
Jozef Holinec
Vladimír Polka
Ľubomír Valčuha
Milan Valčuha
Štefan Valčuha st.
Ján Mudrík

4/ Zoznam osád a objektov, v ktorých bude vykonávaná požiarno-preventívna kontrola v roku 2007:
a/ Kornica pravá a ľavá strana, u Stuchlíkov, Škerov, Klin, chatová oblasť Vrchpredmier,
b/ podnikateľské objekty:
Kornica Potraviny Kobolková č. 1186
Klin Pohostinstvo Tkáčik č. 384
Klokočov Kvetinárstvo Balášová č. 962
Klokočov ZŠ

5/ dohliadky z roku 2006 do 31.10.2007

6/  hliadky na vypaľovanie

Hlasovanie: v bode A/ a B/
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 35/2007 zo dňa 30. marca 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
„Dohodu o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi medzi Obcou Klokočov a Dobrovoľným hasičským zborom v Klokočove.„

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 36/2007 zo dňa 30. marca 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
zámer výstavby „Drevená dedina,“ pre Mgr. Radovana Jakuša, firma GoGo services, s.r.o., Radvanská 29, Bratislava, v zastúpení Mgr. Radovanom Jakušom, v kat. území  Klokočov, časť obce Klin u Varmusov

B/ u k l a d á
starostovi obce zapracovať zámer výstavby „ Drevená dedina „ do ÚPD obce

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

starosta obce 
Ľuboš Stríž

V Klokočove dňa  10.04.2007

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark