Nástroje pre uľahčenie prístupu

U Z N E S E N I A Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo  2/2007 až 27/2007 zo dňa 27. februára 2007

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo  2/2007 zo dňa 27. februára 2007            

Obecné zastupiteľstvo

A/ z r u š u j e
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Klokočov o premávke na pozemných komunikáciách na území Obce Klokočov,  ktoré bolo schválené uznesením č. 325/2006, dňa 30.06.2006

B/ u k l a d á
starostovi obce a zástupkyni OÚ zabezpečiť vypracovanie nového VZN Obce Klokočov  o premávke  na pozemných komunikáciách na území Obce Klokočov 

Hlasovanie:
v bode A/
Uznesenie prijaté jednohlasne

v bode B/
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Mgr. Mária Jasenovská, Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Proti: Vlasta Kašíková
Zdržal sa: Jozef Gacho

Starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 3/2007  zo dňa 27.februára.2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  s c h v a ľ u j e
zámer na výstavbu bytových jednotiek v Obci Klokočov

B/ u k l a d á
starostovi obce zabezpečiť prieskum obyvateľstva záujmu o bytové jednotky 

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Starosta obce
Ľuboš Stríž 


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo  4/2007 zo dňa 27. februára 2007           

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
správu o plnení uznesení prijatých na 1.zasadnutí  OZ Obce Klokočov

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove  5/2007 zo dňa 27. februára 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  z r i a ď u j e
komisiu sociálno-zdravotnú
komisiu poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

B/ v o l í
predsedov komisií:
1.  predseda komisie sociálno-zdravotnej: Jozef Gacho
2.  predseda komisie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva: Pavol Brezina

C/ s c h v a ľ u j e
- najvyšší počet členov jednotlivých komisií vrátané predsedu v počte 5 členov

a/ Komisia finančno - rozpočtová:
Vlasta Kašíková - predseda
Alena Brezinová
Anna Šutaríková
Ing. Miroslav Blažek

b/ Komisia životného prostredia:
František Čečotka - predseda
Ing. Veronika Gajdičiarová 
Anežka Kapusňáková
Anna Koniarová

c/ Komisia výstavby a dopravy:
Pavol Brezina - predseda
Martina Brezinová
Ondrej Hrtus
Mária Hrtusová
Anna Koniarová 

d/ Komisia školstva kultúry a športu:
Mgr. Mária Jasenovská - predseda
Mgr. Ladislav Kopecký
Mgr. Mária Sučíková
Roman Koniar
Andrea Chabrečková

e/ Komisia sociálno - zdravotná:
Jozef Gacho – predseda
Irena Koniarová
Darina Eisnerová
Mária Hrtúsová
Miroslava Fujaková

f/ Komisia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva:
Pavol Brezina - predseda
Darina Stuchlíková
Pavol Čuboň
Ing. Veronika Gajdičiarová

D/ n e z r i a ď u j e
Obecnú radu

Hlasovanie:
V bode A/: jednohlasne schválené

B/1.
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková,
Zdržal sa: Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek. Jozef Gacho
Proti: 0

B/2.
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková
Zdržal sa: Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Proti: 0  

C/ 1. : jednohlasne schválené

C/ 2-a/
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská,  Vlasta Kašíková
Zdržal sa: Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Proti: 0

C/2-b/
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková
Zdržal sa: Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Proti: 0

C/2-c/
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Mgr. Mária Jasenovská, Jozef Gacho, Vlasta Kašíková
Zdržal sa: Martina Michálková, Ing.Tibor Michálek
Proti: 0

C/2-d/ jednohlasne schválené 

C/2-e/
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Mgr. Mária Jasenovská, Jozef Gacho, Vlasta Kašíková
Zdržal sa: Martina Michálková, Tibor Michálek
Proti: 0

C/2-f/ Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Mgr. Mária Jasenovská, Jozef Gacho, Vlasta Kašíková
Zdržal sa: Martina Michálková, Tibor Michálek
Proti: 0

D/ Jednohlasne za nezriadenie Obecnej rady

Starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 6/2007 zo dňa 27. februára 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
Štatút Obce Klokočov

Hlasovanie:
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková
Proti: Martina Michálková, Ing.Tibor Michálek
Zdržal sa: 0

Starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 7/2007 zo dňa 27. februára 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
Zásady hospodárenia s majetkom Obce Klokočov

Hlasovanie:
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková
Proti: Martina Michálková, Ing.Tibor Michálek
Zdržal sa: 0

Starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 8/2007 zo dňa 27. februára 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
Organizačný poriadok OÚ Klokočov

Hlasovanie:
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková
Proti: Martina Michálková, Ing.Tibor Michálek
Zdržal sa: 0

Starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 9/2007 zo dňa 27. februára 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
Rokovací poriadok OZ s nasledujúcou zmenou: v § 13 ods. 1 vypustiť časť videozáznam a ponechať pôvodné znenie zvukový záznam.

Hlasovanie:
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková
Proti: Martina Michálková, Ing.Tibor Michálek
Zdržal sa: 0

Starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 10/2007 zo dňa 27. februára 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
Rokovací poriadok komisií OZ

Hlasovanie:
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková
Proti: Martina Michálková, Ing.Tibor Michálek
Zdržal sa: 0

Starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 11/2007 zo dňa 27. februára 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
mesačnú odmenu starostovi vo výške 4.504,- Sk

Hlasovanie:
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho,Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková
Proti: Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Zdržal sa: 0

Starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 12/2007 zo dňa 27. februára 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
1. odmenu poslancom za účasť na zasadnutí vo výške 1.000,- Sk
2. odmenu predsedom a členom komisií vo výške 500,- Sk
3.  odmenu zástupcovi starostu za zastupovanie počas neprítomnosti starostu,  a to refundáciou mzdy + odmena 1.000,- Sk  za každý deň zastupovania

Hlasovanie: 
v bode A/ - 1., 2.
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková
Proti: Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Zdržal sa: 0

v bode A/ - 3
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská
Proti: Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Zdržal sa: Vlasta Kašíková

Starosta obce
Ľuboš Stríž

  
U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 13/2007 zo dňa 27. februára 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
termín zasadnutia OZ každý mesiac a to vždy posledný piatok v mesiaci, so začiatkom zasadnutia o 9.00 hod. 

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Starosta obce
Ľuboš Stríž
 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 14/2007 zo dňa 27. februára 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  o d r o č u j e  
 1. Záverečný účet obce za rok 2006
 2. Správu o hospodárení obce za rok 2006
 3. Rozpočet obce na rok 2007

TERMÍN: na budúce OZ

Hlasovanie:
Uznesenie  prijaté jednohlasne

Starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo  15/2007 zo dňa 27. februára 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ o d r o č u j e
1. Správu o hospodárení Základnej školy Klokočov za 2. polrok 2006 a celý rok 2006
2.  Rozpočet ZŠ Klokočov na rok 2007

TERMÍN: na budúce OZ

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne 

Starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 16/2007 zo dňa 27. februára 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
správu inventarizačnej komisie o inventarizácií majetku obce k 31.12.2006

B/ u k l a d á
starostovi obce doplniť správu z inventarizácie o majetkový podiel v Biomase

Hlasovanie:
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková
Zdržal sa: Martina Michálková, Tibor Michálek

Starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E  Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 17/2007 zo dňa 27. februára 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
sobášiacich: starostu obce Ľuboša Stríža; zástupkyňu starostu Vlastu Kašíkovú

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 18/2007 zo dňa 27. februára 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
zástupkyňu starostu obce Vlastu Kašíkovú,
do funkcie členky Správnej rady Združenia TKO Semeteš

Hlasovanie:
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská
Zdržali sa: Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Neprítomná v čase hlasovania: Vlasta Kašíková
Proti:0   

Starosta obce 
Ľuboš Stríž    


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 19/2007 zo dňa 27. februára 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ v o l í
za člena Rady ZŠ Klokočov troch zástupcov zriaďovateľa: Jozefa Gacha, Františka Čečotku a Ing. Milana Kasáka
    
Hlasovanie:
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková
Zdržali sa: Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Proti: 0

Starosta obce
Ľuboš Stríž  


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 20/2007 zo dňa 27. februára 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
1/  členov Krízového štábu Obce Klokočov -  doplnok č. 1 Krízového štatútu  Obce Klokočov

2/ členov Obecnej povodňovej komisie -  doplnok č. 2 Povodňového plánu Obce Klokočov  

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Starosta obce
Ľuboš Stríž 


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 21/2007 zo dňa 27. februára 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ n e s c h v a ľ u j e
úpravu cien vodného a stočného, ponecháva do odvolania staré ceny

B/ s c h v a ľ u j e
zmenu fakturačného obdobia 1x ročne k 30.06. bežného roka

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne v bode A/B

Starosta obce
Ľuboš Stríž

  
U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 22/2007 zo dňa 27. februára 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu  kontrolóra obce Ing. Milana Kasáka o kontrolnej činnosti za rok 2006

Hlasovanie:
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková
Zdržali sa: Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Proti: 0

Starosta obce
Ľuboš Stríž     


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 23/2007 zo dňa 27. februára 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
1. prenájom nebytových priestorov
MUDr. Štefanovi Labušovi, Ambulancia PLDO, 023 22 Klokočov č. 1164, od 01.01. 2007 na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace  2. ročný prenájom za sumu 1,- Sk

B/ u k l a d á
starostovi obce zabezpečiť spísanie nájomnej zmluvy o prenájme nebytových priestorov MUDr. Štefanovi Labušovi

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 24/2007 zo dňa 27. februára 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
predlženie nájomnej zmluvy - prenájom nebytových priestorov
Hostinec Klokočov č. 1164, v zastúpení p. Stoláriková Anna a p. Stuchlíková Mária, od 01.01.2007 na dobu určitú do 30.04.2007

B/ u k l a d á
starostovi obce zabezpečiť predlženie nájomnej zmluvy na dobu určitú od 01.01.2007 do 30.04.2007

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 25/2007 zo dňa 27. februára 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  s c h v a ľ u j e
predlženie nájomnej zmluvy priestorov používaných na kanceláriu PSS a.s. od 01.01.2007 na dobu neurčitú pre p. Helenu Rudinskú, bytom Klokočov č. 1255

B/ u k l a d á
starostovi obce zabezpečiť predlženie nájomnej zmluvy od 01.01.2007 na dobu neurčitú

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 26/2007 zo dňa 27. februára 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/  n e s c h v a ľ u j e
odpustenie platenia dane z nehnuteľnosti Žilka-stav, 023 22  Klokočov č. 360, bývala Okrasa Klin č.s. 383 

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne


Starosta obce
Ľuboš Stríž


U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 27/2007 zo dňa 27. februára 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
prijaté uznesenia v poradí od 2/2007 do 27/2007

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Starosta obce
Ľuboš Stríž 

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark