Nástroje pre uľahčenie prístupu

UZNESENIE z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 29. decembra 2006

Obecné zastupiteľstvo v Klokočove

A.  b e r i e   n a   v e d o m i e
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vyhlásenie p. Ľuboša Stríža, že sa vzdáva funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva v Klokočove z dôvodu, že prijíma funkciu starostu Obce Klokočov
3. vystúpenie novozvoleného starostu

B.  k o n š t a t u j e ,  ž e
1. novozvolený starosta obce Ľuboš Stríž zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
- Pavol Brezina
- František Čečotka
- Jozef Gacho
- Mária Jasenovská, Mgr.
- Vlasta Kašíková
- Martina Michálková
- Tibor Michálek, Ing.

C.  z r i a ď u j e
1. komisie, a to: 
finančno rozpočtovú komisiu
komisiu výstavby a dopravy
komisiu životného prostredia
komisiu školstva, kultúry a športu

D.  v o l í
1. zástupcu starostu – Vlasta Kašíková 
2. predsedov komisií
- predsedu finančno rozpočtovej komisie: Vlasta Kašíková
- predsedu komisie výstavby a dopravy : Pavol Brezina
- predsedu komisie životného prostredia: František Čečotka
- predsedu komisie školstva, kultúry a športu: Mgr. Mária Jasenovská

E.  s c h v a ľ u j e
1. plat starostu Ľuboša Stríža vo výške 38.100,- Sk

F.  u k l a d á
predsedom komisií:
- predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na členov komisií obecného zastupiteľstva

Zodpovední: Vlasta Kašíková, Pavol Brezina, František Čečotka, Mgr. Mária Jasenovská
Termín: 2. zasadnutie OZ

G.  o d p o r ú č a
starostovi obce:
- aktualizovať vnútorné normy obce

Starosta obce
Ľuboš Stríž

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark