Nástroje pre uľahčenie prístupu

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 330/2006 zo dňa 25.8.2006 k správe o plnení uznesení prijatých na 34. zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo

A/  b e r i e  n a  v e d o m i e
Správu o plnení uznesení prijatých na 34. zasadnutí OZ
B/  u k l a d á
starostovi zabezpečiť zverejnenie v regionálnej tlači a na internete odpredaj nehnuteľnosti Potraviny Vrchpredmier za sumu 400 tis. Sk

Hlasovanie:
A/ Uznesenie prijaté jednohlasne
B/ Za: Jozef Kubačák, Jozef Gacho, Mgr. Jozef Zigmund, Pavol Polka
Proti: Štefan Polka

Ľuboš Stríž
starosta obce


 U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 331/2006 zo dňa 25. 8. 2006 k hospodáreniu obce
Obecné zastupiteľstvo
 
A/  s c h v a ľ u j e
1. Správu o hospodárení Obce Klokočov za I. polrok 2006
2. Zmenu rozpočtu Obce Klokočov na rok 2006 vo výške 28.925.000,- Sk bez pripomienok
3. Spolufinancovanie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce 5% z vlastných zdrojov ako spoluúčasť vo výške 25.000,- Sk
4. Predaj plechu z budovy OÚ po 20,- Sk za 1 kus
5. Odpredaj traktora Zetor 6245 v sume 280.000,- Sk a nákup druhého ojazdeného Traktora Zetor 16245 v sume 530.000,- Sk
6. Zrušiť uznesenie č. 304/2006 v časti A bod 4 na sumu 70.000,- Sk
7. Spoluúčasť na spolufinancovanie pri výstavbe obec. vodovod na 95.506,- Sk
8. Správu O plnení rozpočtu Základnej školy v Klokočove za I. polrok 2006

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž
starosta obce


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 332/2006 zo dňa 25.8.2006 k správe MŠ Klokočov - Hlavice
Obecné zastupiteľstvo

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
Správu  "Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti a plánu hlavných úloh MŠ Klokočov - Hlavice za šk. rok 2005/2006"

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž
starosta obce


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 333/2006 zo dňa 25.8.2006 k Všeobecnému záväznému nariadeniu
Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
Všeobecné záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce v zmysle schválených zmien

Hlasovanie:
ZA: Jozef Gacho, Jozef Kubačák, Pavol Polka, Štefan Polka, Mgr. Jozef Zigmund, František Krištiak
Zdržal sa hlasovania: Ondrej Hrtús
 
Ľuboš Stríž
starosta obce


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo  334/2006 zo dňa 25.8.2006 k správe na úseku sociálnom a zdravotníctva
Obecné zastupiteľstvo

A/  b e r i e   n a   v e d o m i e
Správu na úseku sociálneho zabezpečenia  a zdravotníctva

Hlasovanie:
ZA: Jozef Kubačák, Jozef Gacho, Pavol Polka, Štefan Polka, František Krištiak
v čase hlasovania neprítomní: Mgr. Jozef Zigmund, Ondrej Hrtús

Ľuboš Stríž
starosta obce


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 335/2006 zo dňa 25.8.2006
Obecné zastupiteľstvo

A/  u r č u j e
a/ podľa § 9 zákona č. 346/1990 pre voľby do obecného zastupiteľstva jeden volebný obvod
b/  počet poslancov 7 /slovom sedem/ na celé ďalšie volebné obdobie

Hlasovanie:
Bod  a/ ZA: uznesenie prijaté jednohlasne
Bod  b/ ZA: Jozef Kubačák, Jozef Gacho, František Krištiak, Pavol Polka, Mgr. Jozef Zigmund
Zdržal sa: Ondrej Hrtús
Proti: Štefan Polka 

Ľuboš Stríž
starosta obce                                                                  


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 336/2006 zo dňa 25.8.2006 k projektovej dokumentácie Objemovej štúdie akcie " Hotel STONE HILL Klokočov"
Obecné zastupiteľstvo

A/ s ch v a ľ u j e
Predloženú objemovú dokumentáciu akcie " Hotel STONE HILL Klokočov"

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž
starosta obce


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 337/2006 zo dňa 25.8.2006 k žiadosti Mariána Škorníka a manž. Zuzany Škorníkovej
Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku KN 2371/14 o výmere 47 m2 v katastrálnom území Klokočov, na výstavbu garáže. Stanovená cena je 70,- Sk za m2.
Náklady s vyhotovením kúpnej zmluvy a návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti hradí nadobúdateľ.

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž
starosta obce


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 338/2006 zo dňa 25.8.2006 k žiadosti Slovenského zväzu sluchovo postihnutých
Obecné zastupiteľstvo

A/  s c h v a ľ u j e
sponzorský finančný príspevok vo výške 1.000,- Sk pre Slovenský zväz sluchovo postihnutých pre základnú organizáciu nepočujúcich Čadca

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž
starosta obce


U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 339/2006 zo dňa 25.8.2006 k návrhu na schválenie ceny nájmu bytu pre rok 2006
Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
ceny nájmu bytu pre rok 2006:
- obytná miestnosť        -     22,60  Sk/m2
- vedľajšia miestnosť     -      9,90  Sk/m2
- základné prevádzkové zariadenie bytu 1. kategórie:  3.840,- Sk/ rok     

Hlasovanie:      
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž
starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark