Nástroje pre uľahčenie prístupu

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove zo dňa 30. júna 2006 U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 329/2006 zo dňa 30. júna 2006

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ú h l a s í

so vzájomným započítaním pohľadávok medzi OÚ a p. Kapusňákovou vo výške 26.351,50 Sk. Táto suma predstavuje odkúpenie elektrických. akumulačných kachlí v rovnakej sume.

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

 

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 328/2006 zo dňa 30. júna 2006

Obecné zastupiteľstvo

A/ z a m i e t ažiadosť Ladislava Stopku, bytom Turzovka – Stred 405/19 o odkúpenie parciel KN 4871/2 a KN 4870/2, nakoľko uvedené parcely bude obec potrebovať k Majetkovému doriešeniu výmeny parciel s Urbárom doriešenie dohody

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

 

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 327/2006 zo dňa 30. júna 2006


Obecné zastupiteľstvo

A/ ž i a d a

pracovníčky OÚ A. Koniarovú a Ing. Gajdičiarovú aby pokračovali vo vymáhaní nedoplatkov

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 326/2006 zo dňa 30 júna 2006


Obecné zastupiteľstvo

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e

Správu rady školy o výberovom konaní na post riaditeľa ako informatívnu

Hlasovanie:
Za: Jozef Gacho, Ondrej Hrtús, Pavol Polka, František Krištiak, Jozef Kubačák
Zdržal sa: Mgr. Jozef Zigmund
Proti: 0

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 325/2006 zo dňa 30 júna 2006


Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e

Predložený návrh VZN o premávke na pozemných komunikáciách na území Obce Klokočov s úpravou v § 10 bod 1 a/ Povolenie na jednorazové zvláštne užívanie komunikácie platí pre komunikácie Vrchpredmier a Riečky:
Nákladné auto bez vleku /sólo/ 250,- Sk jedna preprava
Nákladné auto s vlekom 500,- Sk jedna preprava

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 324/2006 zo dňa 30. júna 2006

Obecné zastupiteľstvo

A/ u k l a d á

starostovi zverejniť na internete a v tlači výberové konanie na prevádzkovateľa pohrebiska

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

 

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 323/2006 zo dňa 30. júna 2006


Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e

predbežný plán ciest, ktoré sa budú opravovať tak ako sú uvedené v tejto zápisnici v bode 8. a v prílohe č. 8 - zápisnice z terénnej obhliadky ciest a doplnkov, ktoré sú v nej uvedené

Hlasovanie:
Za: Jozef Gacho, Pavol Polka, František Krištiak, Jozef Kubačák, Ondrej Hrtús
V čase hlasovania neprítomný: Mgr. Jozef Zigmund

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

 

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 322/2006 zo dňa 30. júna 2006

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e

úver od OTP banky Slovensko vo výške 3 mil. Sk s dobou splatnosti 5 rokov

B/ u k l a d á
Starostovi zabezpečiť verejnú súťaž na opravu ciest, lebo predpokladaná cena diela bude 4,3 mil. Sk. Z toho 3 mil. Sk úver od banky a 1,3 mil. Sk z vlastných prostriedkov

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 321/2006 zo dňa 30. júna 2006

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e

aby časť Klokočov – Klín bola v budúcnosti využívaná ako rekreačná oblasť.

B/ d o p o r u č u j e
určiť presné hranice tejto oblasti v UPD Obce Klokočov

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 320/2006 zo dňa 30. júna 2006


Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e

odpredaj budovy v kat. území Obce Klokočov – Klín č. p. 385 a parcely KN 4873/1- zastavaná plocha o výmere 1067 m2 p. Ervínovi Hamzičovi, bytom Struhy 946, Krásno nad Kysucou.
Dohodnutá kúpna cena je 800.000,- Sk. Náklady s vyhotovením kúpnej zmluvy a registráciou hradí nadobúdateľ.

B/ u k l a d á
starostovi obce zabezpečiť spísanie zmluvy o odpredaji nehnuteľnosti v zmysle platných právnych predpisov.

Hlasovanie:
ZA: Ondrej Hrtús, Jozef Gacho, Jozef Kubačák, František Krištiak, Pavol Polka
V čase hlasovania neprítomný: Mgr. Jozef Zigmund

Ľuboš Stríž, starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark