Nástroje pre uľahčenie prístupu

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove zo dňa 24. februára 2006

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 302/2006 zo dňa 24. februára 2006 k návrhu Všeobecného záväzného nariadenia o premávke na pozemných komunikáciách na území Obce Klokočov

Obecné zastupiteľstvo
A/ o d r o č u j e

prejednanie VZN o premávke na pozemných komunikáciách na území Obce Klokočov na ďalšie rokovanie OZ na základe pripomienok poslancov OZ

B/  r u š í
VZN o premávke na pozemných komunikáciách na území obce Klokočov, ktoré bolo prijaté uznesením č. 5/1995 zo dňa 28.2.1995

Hlasovanie:
Za: Jozef Gacho, Jozef kubačák, Ondrej Hrtús, Pavol Polka, Štefan Polka
Zdržal sa: František Krištiak

 

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 301/2006 zo dňa 24. februára 2006

Obecné zastupiteľstvo
A/  s c h v a ľ u j e

Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov obce Klokočov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

 

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 300/2006 zo dňa 24. februára 2006 k žiadosti Ladislava Stopku, bytom Turzovka - Stred 405/19 o odkúpenie parciel KN 4871/2 o výmere 908 m2 a KN 4870/2 o výmere 428 m2

Obecné zastupiteľstvo
A/ o d r o č u j e

žiadosť p. Ladislava Stopku o odkúpenie parciel na ďalšie OZ v apríli, z dôvodu prešetrenia uvedených parciel v teréne

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

 

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 299/2006 zo dňa 24. februára 2006 k žiadosti Vlasty Kapusňákovej o odpustenie nájmu za skladové priestory v budove potravín Vrchpredmier

Obecné zastupiteľstvo
A/  s c h v a ľ u j e

odpustenie platenia nájmu zo skladových priestorov od 1.4.2006

Hlasovanie:
Za: Jozef Gacho, Pavol Polka, Štefan Polka, Jozef Kubačák
Zdržal sa: Ondrej Hrtús

 

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 298/2006 zo dňa 24. februára 2006 k žiadosti ŠJ pri MŠ - Hlavice o zvýšenie stravného

Obecné zastupiteľstvo
A/  s c h v a ľ u j e

ŠJ pri MŠ-Hlavice zvýšenie stravného od 1.3.2006 o 2,- Sk za obed

Hlasovanie:
Za: Jozef Gacho, Štefan Polka, Pavol Polka, Jozef Kubačák, František Krištiak
Zdržal sa : Ondrej Hrtús

 

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 297/2006 zo dňa 24. februára 2006 k výsledku inventarizácie majetku obce k 1.1.2006

Obecné zastupiteľstvo
A/ s c h v a ľ u j e

Správu majetku obce Klokočov k 1.1.2006

Hlasovanie:
Za: Jozef Gacho, Ondrej Hrtús, František Krištiak, Štefan Polka,
Neprítomný v čase hlasovania: Pavol Polka.

 

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 296/2006 zo dňa 24 febrára 2006 Obecné zastupiteľstvo k rozpočtu na rok 2006

Obecné zastupiteľstvo
A/ s c h v a ľ u j e

1/ Rozpočet obce na rok 2006 vo výške 24.074.000,- Sk bez pripomienok
2/ Rozpočet Základnej školy Klokočov - Ústredie na rok 2006 na prenesené kompetencie vo výške 7.132.000,- Sk

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

 

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 295/2006 zo dňa 24. februára 2006 k správe o hospodárení obce za rok 2005 a úpravu rozpočtu k 31.12.2005

Obecné zastupiteľstvo
A/ s c h v a ľ u j e

úpravu rozpočtu obce Klokočov za rok 2005 bez pripomienok

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

 

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 294/2006 zo dňa 24. februára 2006 k informatívnej správe o plnení uznesení prijatých na 30 zasadnutí OZ v Klokočove

Obecné zastupiteľstvo
A/  b e r i e  n a  v e d o m i e

správu o plnení uznesení prijatých na 30 zasadnutí OZ v Klokočove

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

 

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 293/2006 zo dňa 24. februára 2006 k voľbe predsedu Finančno-rozpočtovej komisie a predsedu komisie Životného prostredia

Obecné zastupiteľstvo
A/  o d v o l á v a

predsedu komisie Životného prostredia Jozefa Kubačáka

B/  v o l í
1/ predsedu Finančno-rozpočtovej komisie poslanca Jozefa Kubačáka
2/ predsedu komisie Životného prostredia poslanca Jozefa Gacha

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

 

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 292/2006 zo dňa 24. februára 2006 k návrhu za zástupcu starostu obce

Obecné zastupiteľstvo
A/  v o l í

poslanca Jozefa Kubačáka za zástupcu starostu obce a do funkcie člena Správnej rady Združenia TKO Semeteš

Hlasovanie:
Za: J. Gacho, F. Krištiak, P. Polka, Š. Polka, O. Hrtús
Zdržal sa hlasovania: J. Kubačák

 

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 291/2006 zo dňa 24. februára 2006 k oznamu poslanca Mgr. Jozefa Zigmunda o vzdaní sa funkcie zástupcu starostu a všetkých funkcií, ktoré pre obec vykonával

Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e  n a  v e d o m i e

oznam poslanca Mgr. Jozefa Zigmunda

B/ o d v o l á v a
Mgr. Jozefa Zigmunda z funkcie zástupcu starostu, z funkcie člena Správnej rady Združenia TKO Semeteš a z funkcie predsedu Finančno-rozpočtovej komisie ku dňu 20.2.2006

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark