Nástroje pre uľahčenie prístupu

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove zo dňa 28. októbra 2005


UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 277/2005 zo dňa 28. októbra 2005 k žiadosti Rudinský Vladimír a manž. Helena, Klokočov 1255 o odkúpenie časti pozemku PKN 20853


Obecné zastupiteľstvo

A/ u k l a d á
komisií výstavby a dopravy prešetriť v teréne časti odpredaj pozemku v časti obci Klokočov z dôvodu, že popri pozemku vedie prístupová cesta a o výsledku šetrenia informovať obecné zastupiteľstvo v mesiaci december.
Zodpovedný:
Ondrej Hrtús, predseda komisie výstavby a dopravy

 

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 276/2005 zo dňa 28. októbra 2005 k žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy priestorov priestorov Obecného úradu - Furdanová Emília a Polková Anna

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ú h l a s í
s predĺžením nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v budove Obecného úradu Klokočov žiadateľkám Emílií Furdanovej a Anne Polkovej na dobu neurčitú.

 

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 275/2005 zo dňa 28. októbra 2005 k žiadosti Štefana Hrušku, Klokočov 905 o odkúpenie budovy č. 385 Klokočov - Klín

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ú h l a s í
zaradiť žiadosť Štefana Hrušku o odkúpenie budovy

 

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 274/2005 zo dňa 28.októbra 2005 k žiadosti Jozefa Šuríka, bytom Olešná 486 o finančné vyrovnanie z prevedených prác v Pohostinstve Klokočov - Klín


Obecné zastupiteľstvo

A/ n e s ú h l a s í
vyhovieť žiadosti Jozefa Šuríka o finančné vyrovnanie

 

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 273/2005 zo dňa 28. októbra 2005 k žiadosti Jozefa Dediča o prenájom garáže


Obecné zastupiteľstvo

A/ s ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov - garáže pri bývalom Zdravotnom stredisku Klokočov od 1.11.2005 na dobu neurčitú

B/ ž i a d a
starostu obce Ľuboša Stríža uzatvoriť s nájomcom nájomnú zmluvu v zmysle platných predpisov.

Hlasovanie:
uznesenie prijaté jednohlasne

 

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 272/2005 zo dňa 28.októbra 2005 k žiadosti Slovak Telecom o súhlas na ďalšie užívanie pozemku

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ú h l a s í
s prenájmom pozemku o výmere 25 m2 - časť parcele KN 2383/1 pre nájomcu Slovak Telecom, a.s. Námestie slobody 6, Bratislava, od 1.8.2005 na dobu neurčitú.

B/ s ch v a ľ u j e
nájomnú zmluvu uzatvorenú so Slovak Telecom, a.s. a Obcou Klokočov č.183/Právne/2005 s 12- mesačnou výpovednou lehotou, cenou za 1 m2 - 100,- Sk a predkupným právom k predmetu nájmu.

Hlasovanie: uznesenie prijaté jednohlasne

 

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 271/2005 zo dňa 28.októbra 2005 k žiadosti Protocol Slovakia , s.r.o o prenajatie nebytových priestorov


A/ s ú h l a s í
1. s prenájatím nebytových priestorov v budove OÚ Klokočov č.962 -
- bývalá cukráreň, firme Protocol Slovakia, s.r.o, Sasinkova l4, Skalica, od 1.11.2005 na dobu neurčitú
2. s odpustením nájomného firme Protocol Slovakia, s.r.o po dobu 3 mesiacov

B/ ž i a d a
starostu obce Ľuboša Stríža
uzatvoriť s nájomcom nájomnú zmluvu v zmysle platných právnych predpisov a zmluvu o odbere tepla s tým, že podružné meranie elektrickej energie si zabezpeční nájomca na vlastné náklady.

Hlasovanie:
uznesenie prijaté jednohlasne (pri hlasovaní nebol prítomný poslanec Štefan Polka)

 

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 269/2005 zo dňa 28.októbra 2005 k vnútro-organizačným záležitostiam obce

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ch v a ľ u j e
1. Štatút obce Klokočov
2. Rokovací poriadok OZ Klokočov
3. Rokovací poriadok komisií OZ
4. Organizačný poriadok OÚ Klokočov
5. Záväzny poriadok vybavovania petícií obcou Klokočov

Hlasovanie: uznesenie prijaté jednohlasne

 

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 268/2005 zo dňa 28.októbra 2005


Obecné zastupiteľstvo

A/ s ch v a ľ u j e
- Povodňový plán záchranných prác Obce Klokočov
- Ľuboša Stríža - starostu obce za predsedu Obecnej povodňovej komisie Klokočov
- Mgr. Jozefa Zigmunda - zástupcu starostu obce za podpredsedu Obecnej povodňovej komisie Klokočov
- Františka Žilku, bytom Klokočov 399 - za vedúceho technického štábu Obecnej povodňovej komisie Klokočov

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

 

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 267/2005 z 28.októbra 2005 k informatívnej správe starostu obce o výstavbe obecného vodovodu


Obecné zastupiteľstvo

A/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o výstavbe obecného vodovodu

Hlasovanie: uznesenie prijaté jednohlasne

 

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 266/2005 z 28. októbra 2005 k Čerpaniu rozpočtu obce Klokočov za obdobie od 1.-9.2005 a k Čerpaniu rozpočtu ZŠ Klokočov k 30.9.2005


Obecné zastupiteľstvo

A/ s ch v a ľ u j e
l/ hospodárenie obce Klokočov za III.štvrťrok 2005
2/ hospodárenie ZŠ Klokočov za III.štvrťrok 2005

B/ u k l a d á
1. finančnej komisii a komisii životného prostredia vypracovať návrh paušálnych platieb pre domácnosti s odberom vody nižším ako 10 m3 za 1/2 roka.
Návrh predložiť OZ 16.12.2005
Zodpovední:
Mgr. Jozef Zigmund - predseda finančno - rozpočtovej komisie
Jozef Kubačák - predseda komisie životného prostredia

2. finančnej komisii v súčinnosti s riaditeľom ZŠ Klokočov a riaditeľkou MŠ Hlavice doriešiť náklady na prevádzku elokovanej triedy v MŠ Hlavice v priestoroch ZŠ Klokočov
Návrh predožiť OZ 16.12.2005
Zodpovední: Mgr. Zigmund - predseda finančno - rozpočtovej komisie

Hlasovanie:
Bod A 1 a 2 prijatý jednohlasne
Bod B1:
Za poslanci Mgr. J. Zigmund, P. Polka, F. Krištiak
Zdržali sa hlasovania: poslanec J. Gacho a Š. Polka
Bod B2: prijatý jednohlasne

 

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 265/2005 zo dňa 28. októbra 2005 k Správe o plnení uznesení prijatých na 28. zasadnutí OZ Klokočov


Obecné zastupiteľstvo

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
Správu o plnení prijatých na 28. zasadnutí OZ KlokočovB/ ž i a d a
starostu obce Ľuboša Stríža - pri zverejnení odpredaja majetku obce zverejniť v okresnej tlači i termín uzávierky prihlášok záujemcov o kúpu, t.j. 15.12.2005

Hlasovanie:
Za : Mgr. Jozef Zigmund, Jozef Gacho, František Krištiak
Proti: 0
Zdržal sa: Pavol Polka a Štefan Polka

Ľuboš Stríž
starosta obce

 

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark