Nástroje pre uľahčenie prístupu

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove zo dňa 16.9.2005

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 264/2005 zo dňa 16.9.2005 k žiadosti Vlasty Kapusňakovej o dodržanie platnosti zmluvy

Obecné zastupiteľstvo

A. s ch v a ľ u j e
uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových priestorov - Predajňa Potravín p.č. 1165 s Vlastou Kapusňakovou na dobu od 1.8.2005 do doby predaja budovy.

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

 

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 263/205 zo dňa 16.9.2005 k žiadosti o určenie nestránkového dňa na Obecnom úrade v Klokočove

Obecné zastupiteľstvo

A. u r č u j e
jeden deň v týždni a to: š t v r t o k - za nestránkový deň na Obecnom úrade v Klokočove s platnosťou od 16.9.2005

Hlasovanie:
Za : Jozef Gacho, Ondrej Hrtús, František Krištiak, Pavol Polka, Mgr. Jozef Zigmund
Proti : 0
Zdržal sa : Jozef Kubačák a Štefan Polka

 

UZNESENIE  Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 262/2005 zo dňa 16.9.2005 k Zmluve medzi Spoločenstvom bývalých urbarialistov Turzovka a Obcou Klokočov

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ú h l a s í
s uzavretím zmluvy medzi Spoločenstvom bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Turzovka, zastúpené Alexandrom Ježíkom, predsedom spoločenstva a Obcou Klokočov, zastúpenou starostom Ľubošom Strížom, o umiestnení chodníka budovaného pre bezpečný prechod deti zo ZŠ Klokočov na pozemku Spoločenstva parcela KN č. 2374

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

 

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 261/2005 zo dňa 16.9.2005 k " Vyhláseniu o ručení" pre Združenie TKO n.o., Semeteš

Obecné zastupiteľstvo

A. s ú h l a s í
s vyhlásením obce Klokočov, v zastúpení starostom Ľubošom Strížom, za ručenie prípadného budúceho záväzku Združenia TKO Semeteš n.o., vrátiť Reciklačnému fondu dotáciu poskytnutú združeniu na základe zmluvy na "Dovybavenie organizácie zberovým vozidlom, lisom a oprava triediacej linky", v celkovej výške prípadného budúceho záväzku prípadného dlžníka 1 323 300,- Sk.

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 260/2005 zo dňa 16.9.2005

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ch v a ľ u j e
Zmluvu medzi obcou Klokočov okres Čadca a obcou Klokočov okres Michalovce o rozvíjaní a upevňovaní priateľských vzťahov a prezentovaní výmen medzi občanmi oboch obcí vo všetkých oblastiach.

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

 

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 259/2005 zo dňa 16.9.2005

Obecné zastupiteľstvo

A. s ch v a ľ u j e
1. doplnenie Požiarneho poriadku Obce Klokočov v Článku IV. Početný stav a vybavenie obecného hasičského zboru § 18 Početný stav a vybavenie hasičskej techniky o:
Tatra 148 - cisternová - 1 kus
Požiarny vak na lesné požiare + l kus
Striekačka Zinger - 1 kus
Vysielačky: - 2 ks veľké vozidlové, - 2 ks malé prenosné


2. Tabuľku na vyúčtovanie PHM na hasičské vozidlá a striekačky.
Tabuľka tvorí prílohu 1 uznesenia.
3. Členov OHZ Klokočov
a/ zásahovú jednotku v zložení:
František Žilka - veliteľ OHZ
Ján Horčičák- strojník, vodič OHZ
Jozef Stopka - člen OHZ
Ján Mudrík - strojník, vodič OHZ
Jozef Holinec - strojník, vodič OHZ
Peter Stopka st. - člen OHZ
Štefan Valčuha ml. - strojník, vodič OHZ
Milan Valčuha - člen OHZ
Vladimír Polka - člen OHZ
Daniel Jerglík - člen OHZ
b/ záložnú jednotku v zložení:
Štefan Valčuha st. - veliteľ jednotky
Ľuboš Valčuha - strojník,vodič
Peter Stopka ml. - člen
Pavol Stopka ml. - člen
Lukáš Horčičák - člen
Jozef Horčičák - člen
Pavol Kapusňák - člen
4. Dohodu o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi uzavretú medzi Obcou Klokočov a Dobrovoľným hasičským zborom Klokočov

Hlasovanie: uznesenie prijaté jednohlasne

 

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 258/2005 zo dňa 16.9.2005 k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2004/2005

Obecné zastupiteľstvo

A/ b e r i e na v e d o m i e
1. Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti a plánu práce hlavných úloh MŠ Klokočov- Hlavice za šk. rok 2004/2005
2. Vyhodnocovaciu správu za školský rok 2004/2005 Základnej školy Klokočov

Hlasovanie: Uznesenie prijaté jednohlasneKlokočov - oficiálne stránky obce - UZNESENIE OZ Klokočov č.2582005

 

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočov číslo 257/2005 zo dňa 16.9.2005 k správe o situácii na úseku sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva

Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e n a v e d o m i e
Správu na úseku sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva


B/ o d v o l á v a Ľudmilu Gužíkovú z členstva Sociálno-zdravotnej komisie OZ Klokočov

C/ v o l í za členku Sociálno-zdravotnej komisie OZ Klokočov Irenu Koniarovú, Klokočov 902

Hlasovanie:
Za: Jozef Gacho, Ondrej Hrtús, František Krištiak, Pavol Polka, Štefan Polka, Mgr. Jozef Zigmund
Proti: 0
Zdržal sa: Jozef KubačákKlokočov - oficiálne stránky obce - UZNESENIE OZ Klokočov č.2572005

 

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 256/2005 zo dňa 16.9.2005 k hospodáreniu obce

Obecné zastupiteľstvo

A. b e r i e n a v e d o m i e
1/ Správu o nedoplatkoch na poplatkoch za vodu, nájomnom, alkohole, za elektrickú energiu a komunálny odpad k 31.7.2005
2/ Správu o nedoplatkoch na daniach k 30.6.2005


B. s ch v a ľ u j e
1. Úpravu rozpočtu obce Klokočov na rok 2005 vo výške 22.011 000,-Sk
2. Hospodárenie obce Klokočov za obdobie 1.-6. 2005 bez pripomienok
3. Správu o plnení rozpočtu ZŠ Klokočov za obdobie od 1.1.2005 do 30.6.2005
4. Správu o výsedku hospodárenia ZŠ Hlavice od 1.1.2005 do 31.7.2005
5. zvýšenie položky 635006 údržba budov, objektov o 100 000,- Sk
6. odpredaj obecného majetku:
a/ budova p. č. 385 - obchod Klín
b/ budova p. č.77 - budova bývalého zdravotného strediska Klokočov
c/ budova p. č. 1082 - budova bývalej ZŠ Klokočov - Hlavice na zriadenie domova dôchodcov
d/ budova p. č. 1165 - obchod Vrchpredmier
e/ nákladné vozidlo LIAZ + pluh verejnou dražbou s výškou navrhovanej sumy 80 tis. + 20 tis.

C. z a v ä z u j e
Firmu Kligen vyúčtovať platby od občanov za prípojky a odstrániť nedostatky uvedené v revíznej správe do 31.10.2005

D. u k l a d á
1. Ing. Gajdičiarovej, pracovníčke OÚ vyinkasovať nedoplatky na daniach do 31.12.2005
2. Anne Koniarovej, pracovníčke OÚ vyinkasovať nedoplatky na poplatkoch do 31.12.2005

E. ž i a d a
starostu obce Ľuboša Stríža zabezpečiť:
- zverejnenie predaja obecného majetku v okresnej tlači
- znalecké posudky k odpredaju budov

Hlasovanie:
Bod A, B 1.- 5, C, D, E - prijatý jednohlasne

Bod B 6/a,b:
Za: Jozef Gacho, František Krištiak, Jozef Kubačák, Ondrej Hrtús, Mgr. Jozef Zigmund
Proti : Pavol Polka
Zdržal sa: Štefan Polka

Bod B 6/c:
Za : Jozef Gacho, Ondrej Hrtús, František Krištiak, Jozef Kubačák, Mgr. Jozef Zigmund
Proti: 0
Zdržal sa : Pavol Polka

Bod B 6/d:
Za : Ondrej Hrtús, František Krištiak, Jozef Kubačák, Mgr. Zigmund, Pavol Polka
Proti: Jozef Gacho
Zdržal sa : Štefan Polka

Bod B6/e:
Za : Ondrej Hrtús, Jozef Gacho, František Krištiak, Jozef Kubačák, Mgr. Zigmund, Pavol Polka
Zdržal sa: 0
Proti: Štefan Polka

 

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 255/2005 zo dňa 16.9.2005 k Správe o plnení uznesení prijatých na 26.a 27. zasadnutí OZ Klokočov

Obecné zastupiteľstvo

A/ b e r i e n a v e d o m i e
Správu o plnení uznesení prijatých na 26. a 27. zasadnutí OZ Klokočov


B/ z r u š u j e
1. bod C/2 uznesenia č. 242/2005 zo dňa 24.6.2005
2. uznesenie č. 254/2005 zo dňa 17.8.2005

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark