Nástroje pre uľahčenie prístupu

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove zo dňa 24. júna 2005

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 250/2005 zo dňa 24. júna 2005 k žiadosti Pavla Šamaja a spol. o predĺženie MR do osady Klokočov

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ú h l a s í


aby požiadavka o predĺženie MR Klokočov - Ústredie smer Jurinová bola zaradená do plánu akcií pre rok 2006

Hlasovanie :
ZA: Jozef Gacho, František Krištiak, Jozef Kubačák, Pavol Polka, Štefan Polka, Mgr. Jozef Zigmund
Proti: 0
Zdržala sa: Ondrej Hrtús

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 249/2005 zo dňa 24.júna 2005 k žiadosti Ing. Mariána Brezinu

Obecné zastupiteľstvo

A/ n e v y h o v u j e


žiadosti Ing. Mariána Brezinu o poskytnutie fin. príspevku na opravu strechy hospodárskej budovy.

Hlasovanie:
ZA: Jozef Gacho, Ondrej Hrtús, František Krištiak, Jozef Kubačák, Pavol Polka, Mgr. Jozef Zigmund
Proti: 0
Zdržal sa : Štefan Polka

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 248/2005 zo dňa 24. júna 2005 k majetko-právnemu vysporiadaniu pozemkov Laz - Polkovia

Obecné zastupiteľstvo

A/ r u š í


bod B uznesenia č. 198/2004 zo dňa 15.12.2004

B/ s ch v a ľ u j e
1/majetko-právne vysporiadanie pozemkov Laz-Polkovia formou Osvedčenia o vydržaní
2/ úhradu nákladov vo výške cca 5 000,- Sk Notárskemu úradu Turzovka za prevod pozemkov Laz Polkovia

Hlasovanie
uznesenie prijaté jednohlasne

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 247/2005 zo dňa 24.júna 2005 k žiadosti p. Tabačíkovej o prenájom nebytových priestorov

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ch v a ľ u j e


bezplatný prenájom nebytových priestorov v budove p.č.1164 / bývalá zubná ambulancia/ Jarmile Tabačíkovej, bytom Klokočov 197 na príjem a výdaj prádla a odevov pre čistiareň.
Bezplatný prenájom je poskytnutý na dobu určitú do 31.12.2005

Hlasovanie:
uznesenie prijaté jednohlasne

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 246/2005 zo dňa 24.júna 2005 k návrhu kontrolóra obce Ing. Kasáka na prijatie úveru na refinancovanie úveru z Enviromentálneho fondu od OTP banky Slovensko

Obecné zastupiteľstvo

A/ o d r o č u j e


návrh Ing. Milana Kasáka na prijatie úveru na refinancovanie úveru z Enviromentálného fondu od OTP banky Slovensko na zasadnutie v auguste 2005

B/ ž i a d a
starostu Ľuboša Stríža a kontrolóra Ing. Milana Kasáka návrh doplniť o finančné analýzy oboch dotknutých bánk, spolu s výškou nákladov so zrušením úveru v Dexii banke a zriadením nového úveru v OTP banke /napr. poplatky so zrušením účtov, poplatky za vytvorenie nového účtu a pod./
Termín : zasadnutie OZ august 2005

Hlasovanie:
uznesenie prijaté jednohlasne

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 245/2005 zo dňa 24.júna 2005 k zabezpečeniu spolufinancovania projektu na získanie príspevku na spracovanie ÚPD obce Klokočov z OPZI

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie


možnosť podania projektu na získanie príspevku na spracovanie ÚPD obce z OPZI opatrenie 3.4a Tvorba dokumentov na podporu rozvoja obce s výškou oprávnených nákladov 500 000,- Sk

B/ s ch v a ľ u j e

podanie projektu na získanie príspevku na spracovanie ÚPD obce z OPZI opatrenie 3.4.a Tvorba dokumentov na podporu rozvoja obce s výškou oprávnených nákladov 500 000,- Sk

C/ s ú h l a s í
so spolufinancovaním projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov, t.j. 25 000,- Sk na rok 2005 a 2006

Hlasovanie:
uznesenie prijaté jednohlasne

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 244/2005 zo dňa 24.júna 2005 k návrhu na schválenie Doplnku č. 1/2005 Štatútu Združenia TKO Semeteš

Obecné zastupiteľstvo

A/ schvaľuje


D o p l n o k č. 1/2005 Štatútu Združenia TKO Semeteš n.o. Turzovka schválený Správnou radou neziskovej organizácie dňa 25. mája 2005 uznesením č. 3/2005
Doplnok tvorí prílohu č.1 uznesenia

Hlasovanie:
uznesenie prijaté jednohlasne

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 243/2005 zo dňa 24.júna 2005
k správe o údržbe miestnych komunikácií

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie


Správu o údržbe miestnych komunikácií

Hlasovanie:
uznesenie prijaté jednohlasne

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 242/2005 zo dňa 24.6.2005 k hospodáreniu obce

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

Správu o výsledku hospodárenia ZŠ Hlavice za rok 2004
Správu o hospodárení ZŠ Hlavice za 1.štvrťrok 2005
Správu o výsledku hospodárenia k 31.5.2005 + výplaty za máj 2005 vyplatené v júni

B/ schvaľuje

1/ Čerpanie rozpočtu obce Klokočov za 1.-3.2005
2/ Správu O plnení rozpočtu Základnej školy v Klokočove č.p. 976 za obdobie od 1.1.2004 do 31.12.2004
3/ Správu O plnení rozpočtu Základnej školy v Klokočove č.p. 976 za obdobie od 1.1.2005 do 31.3.2005
4/ položku č. 121003 daň z bytov predpis 4 000,- Sk a položku č. 133003 daň za nevýherné automaty predpis 2 000,- Sk do príjmovej časti rozpočtu /návrh na úpravu rozpočtu prejedná OZ na zasadnutí v auguste 2005/
5/ zakúpenie požiarnej cisterny pre obecný hasičský zbor vo výške 250 000,- Sk, úhrada bude prevedená z rezervného fondu vo výške 200 000,- Sk a 50 000,- Sk z rozpočtu obecného hasičského zboru pre rok 2005
6/ úhradu faktúry vo výške 111 534,- Sk na opravu cesty Rybárie
7/ zakúpenie traktora formou leasingu

C/ žiada
starostu obce Ľuboša Stríža
1/ doložiť doklady o podieľaní sa občanov na spolufinancovaní nákladov na cestu Rybárie,
2/ zabezpečiť verejné obstarávanie na kúpu traktora na leasing do 30.6.2005

Hlasovanie
Bod A, B/1-6 a C/1 - jednohlasne
Bod B/ 7 - zdržal sa poslanec Pavol Polka
Bod C/2 - zdržal sa poslanec Pavol Polka

Ľuboš Stríž
starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark