Nástroje pre uľahčenie prístupu

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove zo dňa 26.mája 2005

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 241/2005 zo dňa 26.mája 2005 k návrhu na schválenie rozpočtu pre školské jedálne a školské kluby v obci pre rok 2005

Obecné zastupiteľstvo

Schvaľuje:


1. rozpočet Školskej jedálne Klokočov na rok 2005 vo výške 240 000,- Sk
2. rozpočet Školského klubu Klokočov na rok 2005 vo výške 175.000,- Sk
3. rozpočet Školského klubu Klokočov Hlavice na rok 2005 vo výške 135 000,- Sk

Ľuboš Stríž, starosta obce

Hlasovanie:
uznesenie prijaté jednohlasne

Na vedomie:


ZŠ Klokočov
ZŠ Hlavice

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 240/2005 zo dňa 26. mája 2005 k návrhu na schválenie VZN Obce Klokočov

Obecné zastupiteľstvo
A/ s ch v a ľ u j e


1/ VZN č. 3/2005 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane
2/ VZN č. 4/2005 o určení školského obvodu základnej školy
3/ VZN č. 5/2005 o ustanovení rád Základnej školy Klokočov a Materskej školy Klokočov- Hlavice

Ľuboš Stríž, starosta obce

Hlasovanie:
uznesenie prijaté jednohlasne

Na vedomie:

ZŠ Klokočov
ZŠ Hlavice

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 239/2005 zo dňa 26.mája 2005 k Rozhodnutiu MŠ SR o vyradení ZŠ Klokočov- Hlavice zo siete škôl

Obecné zastupiteľstvo

A/ z r u š u j e


Základnú školu Klokočov - Hlavice 1082 zo siete škôl v obci k 30.6.2005 v zmysle § 23 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve č. 596/2003 Z.z. a v súlade s Rozhodnutím MŠ SR č. CD-2005-5588/8671-1: 098/ZŠ zo dňa 27. apríla 2005

B/ s ch v a ľ u j e

kontrolnú komisiu v zložení: predseda Ing. Milan Kasák, kontrolór obce, členovia Alena Brezinová a Vlasta Kasíková, pre uskutočnenie následnej finančnej kontroly, stavu inventárneho majetku a záverečného hospodárenia v subjekte

Základná škola Hlavice

C/ ž i a d a

1. štatutárnych zástupcov
a/ Mgr. Jasenovskú, riad. ZŠ Klokočov - Hlavice o plnenie úloh, ktoré jej vyplývajú z právnych predpisov pri zrušení školy zo siete škôl
b/ Mgr. Kopeckého, riaditeľa ZŠ Klokočov - Ústredie plniť úlohy na úseku pracovno - právnych vzťahov pri zamestnaní pedagogických pracovníkov zrušenej ZŠ Hlavice a zabezpečiť výchovno-vyučovací proces i pre žiakov zrušenej základnej školy
2. starostu obce
a/ zabezpečiť premiestnenie kníh z knižnice ZŠ Klokočov- Hlavice do priestorov Miestnej ľudovej knižnice pri OÚ Klokočov.
b/ na požiadanie riaditeľov ZŠ v obci poskytnúť dopravné prostriedky a pracovné sily pri premiestňovaní inventáru zo ZŠ Hlavice do ZŠ Klokočov.

Ľuboš Stríž, starosta obce

Hlasovanie:
uznesenie prijaté jednohlasne

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark