Nástroje pre uľahčenie prístupu

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove  zo dňa 29. apríla 2005 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 238/2005 zo dňa 29. apríla 2005 k návrhu fin. rozpočtovej komisie

Obecné zastupiteľstvo

A/ o d v o l á v a

Ing. Milana Kasáka z člena finančno-rozpočtovej komisie

B/ s ch v a ľ u j e
Milana Krenželoka st., bytom Klokočov 971, za člena finančno - rozpočtovej komisie


Hlasovanie: uznesenie prijaté jednohlasne

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 237/2005 zo dňa 29. apríla 2005 k návrhu na schválenie sadzieb za nájom obecných bytov pre rok 2005

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ch v a ľ u j e

1/ pre rok 2005 cenu nájmu bytu za mesiac:
- za obytnú miestnosť vo výške 22,60 Sk/m2
- za vedľajšiu miestnosť 9,90,- Sk/m2
2/ cenu základného prevádzkového zariadenia bytu za rok 2005 vo výške 3.840,- Sk

Hlasovanie: uznesenie prijaté jednohlasne

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 236/2005 zo dňa 29. apríla 2005 k žiadosti MARCO Pavol Marec, Turzovka 222 o zníženie nájomného

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ch v a ľ u j e

1/ ukončenie nájomnej zmluvy o prenájme pozemku s MARCO - Pavol Marec, Turzovka 222 k 31.3.2005
2/ s účinnosťou od 1.4.2005 novú nájomnú zmluvu s MARCO-Pavol Marec, Turzovka 222 o prenájme pozemku o výmere 788 m2 s mesačným nájmom vo výške 1.500,-Sk - ročný nájom 18.000,- Sk

Hlasovanie: uznesenie prijaté jednohlasneKlokočov - oficiálne stránky obce - U Z N E S E N I E č.236-2005

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 235/2005 zo dňa 29. apríla 2005 k žiadosti Jany Foldinovej, bytom Klokočov 1006

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ú h l a s í

1. s prenájmom priestorov v budove p.č. 1164 /bývalá Elora/ Jane Foldinovej, bytom Klokočov 1006 na podnikanie v oblasti zákazkového krajčírstva od 1.5.2005 na dobu neurčitú
2. s oslobodením od platby nájomného po dobu 3 mesiacov / máj, jún, júl 2005/

Hlasovanie: uznesenie prijaté jednohlasne

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 234/2005 zo dňa 29. apríla 2005

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ch v a ľ u j e

rozsah kontrolnej činnosti v pôsobnosti kontrolóra obce a úlohy kontrolóra pri výkone kontrolnej činnosti podľa prílohy č. 1 uznesenia

Hlasovanie: uznesenie prijaté jednohlasne

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 233/2005 zo dňa 29.apríla 2005 k návrhu na doplnenie Štátutu Obce Klokočov

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ch v a ľ u j e

doplnenie Organizačného poriadku Obce Klokočov o popis symbolov obce, t.j. erbu, vlajky + zástavy a pečate obce

Hlasovanie: uznesenie prijaté jednohlasne

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 232/2005 zo dňa 29. apríla 2005 k Správe o prínose NPV v obci Klokočov

Obecné zastupiteľstvo

A/ b e r i e n a v e d o m i e

Správu o prínose NPV v obci Klokočov

Hlasovanie: uznesenie prijaté jednohlasne

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 231/2005 zo dňa 29. apríla 2005 k informácii o ÚPD obce

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ch v a ľ u j e

zmluvu so SAŽP Žilina na 2. etapu ÚPD - prieskum a rozbory v hodnote diela 80 000,- Sk

B/ ž i a d a
starostu Ľuboša Stríža písomne oboznámiť p. Haláša o zrušení dohody o vykonávaní práce
Termín: ihneď

Hlasovanie: uznesenie prijaté jednohlasne

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 230/2005 zo dňa 29. apríla 2005 k Správe o hospodárení SOcÚ Turzovka za r. 2004

Obecné zastupiteľstvo

A/ b e r i e na v e d o m i e

Správu o hospodárení SOcÚ Turzovka za rok 2004

Hlasovanie: uznesenie prijaté jednohlasne

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 229/2005 zo dňa 29. apríla 2005 k správe o činnosti OHZ a komisií OZ za rok 2004

Obecné zastupiteľstvo

A/ b e r i e n a v e d o m i e

písomné správy :
1/ Činnosť OHZ a DHZ v Klokočove za rok 2004
2/ Správu o činnosti komisie výstavby a dopravy za r. 2004
3/ Správu o stave opatrovateľskej služby k 31.12.2005

Hlasovanie: uznesenie prijaté jednohlasne

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 228/2004 zo dňa 29.apríla 2005 k Záverečnému účtu Obce Klokočov za rok 2004

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ch v a ľ u j e

1/ Záverečný účet Obce Klokočov za rok 2004 bez pripomienok
2/ na základe účtovnej závierky navýšenie zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku - položka 453 o 268.509,36,- Sk
3/ prevod do rezervného fondu z rozdielu zostatku hospodárenia, t.j. o 40 234,37,- Sk
4/ zmenu položky 111 001 daň z príjmu FO na položku 111 003 výnos dane z príjmov a zmenu položky 243 úroky z účtov fin. hosp. na položku 242 úroky z vkladov.
5/ zmenu poistnej zmluvy o poistení obecného majetku na 2 zmluvy:
1. zmluva sa vzťahuje na majetok, ktorý je založený na úver v Enviromentálnom fonde
2. zmluva na ostatný hmotný a nehmotný majetok obce

Hlasovanie: uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž
starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark