Nástroje pre uľahčenie prístupu

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove zo dňa 4. marca 2005

Uznesenie Obecné zastupiteľstvo v Klokočove číslo 226/2005 zo dňa 4. marca 2005
k žiadosti kontrolóra obce Ing. Milana Kasáka o zvýšenie pracovného úväzku.


Obecné zastupiteľstvo

A/ určuje


pracovný úväzok kontrolórovi obce Ing. Milanovi Kasákovi 20 hodín týždenne od 1. marca 2005
B/ schvaľuje
plat hlavnému kontrolórovi Ing Malanovi Kasákovi v zmysle § 18 c, odst. 1/c zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. v znení neskorších doplnkov

Hlasovanie:


za: Pavol Polka, Mgr. Jozef Zigmund, Jozef Kubačák, Ondrej Hrtús
proti: 0
zdržal sa: František Krištiak, Štefan PolkaKlokočov - oficiálne stránky obce - Uznesenie č. 2262005 zo dňa 4. marca 2005

 

Uznesenie Obecné zastupiteľstvo v Klokočove číslo 225/2005 zo dňa 4. marca 2005

Obecné zastupiteľstvo
A/ schvaľuje


1. Rozpočet obce pre rok 2005 vo výške 20 647 000,- Sk.

2. Rozpočet Základnej školy Klokočov - Ústredie na rok 2005 na prenesené kompetencie vo výške 5 785 000,- Sk.

3. Rozpočet Základnej školy Hlavice na rok 2005 na prenesené kompetencie vo výške 849 000,- Sk.

4. Prevod zostatku hospodárenia z roku 2004 do príjmov vo výške 936 000,- Sk.

5. Prevod do rezervného fondu vo výške 93 600,- Sk.

6. Úhradu faktúry za monografiu obce Klokočov v celkovej výške 425 000,- Sk, z čoho bolo uznesením č. 176/2004 zo dňa 3.9.2004 schválených 249 000,- Sk.

7. Úhradu faktúry č. 230004 firme Údržba miest. komunikácií Čadca vo výške 111 534,- Sk za prevedené práce na povrchovej úprave MK Klokočov Rybárie a Klokočov Nižné Riečky po kontrole a schválení stavebnej komisie.

8. Zvýšenie poplatku za vodu z obecného vodovodu Vrchpredmier z 12,- Sk na 15,- Sk a zvýšenie poplatku za vodu z ostatných vodovodov z 9,- Sk na 12,- Sk s platnosťou od 1. 4. 2005.

9. Odmeny pre poslancov a členov komisií s účinnosťou od 1.1.2005
a) odmenu členovi komisie - 300,- Sk za účasť na zasadnutí
b) odmenu poslancovi - 660,- Sk za účasť na zasadnutí
c) paušálnu odmenu poslancovi vo výške 1320,- Sk - 2 x ročne

B/ súhlasí

so zakúpením nového traktora

C/ ukladá

poslancovi a predsedovi komisie OZ Pavlovi Polkovi -
prdložiť OZ správu o výške nákladov na rekonštrukciu lyžiarskeho vleku na Hlaviciach a správu o príjmoch a výdajoch z prevádzky LV.
Termín: 29. apríla 2005

D/ žiada

starostu Ľuboša Stríža, ako štatutárneho zástupcu Materskej školy Klokočov - Hlavice, s účinnosťou s riaditeľkou MŠ p. Annou Horčičákovou uzavrieť zmluvu so Základnou školou Klokočov o užívaní priestorov pre elokovanú triedu MŠ Hlavice v priestoroch ZŠ Klokočov - Ústredie.

Hlasovanie:

Bod A/1 -7, B, D prijatý jednohlasne

Bod A/8 -
za: Pavol Polka, Mgr. Jozef Zigmund, Jozef Kubačák, Ondrej Hrtús
proti: František Krištiak, Štefan Polka
zdržal sa: 0

Bod A/9/a -
za: Pavol Polka, Mgr. Jozef Zigmund, František Krištiak, Jozef Kubačák,
proti: 0
zdržal sa: Štefan Polka, Ondrej Hrtús

Bod A/9/b -
za: Pavol Polka, Mgr. Jozef Zigmund, František Krištiak, Štefan Polka
proti: 0
zdržal sa: Ondrej Hrtús, Jozef Kubačák

Bod A/9/b -
za: Mgr. Jozef Zigmund, František Krištiak, Štefan Polka, Ondrej Hrtús
proti: 0
zdržal sa: Pavol Polka

Ľuboš Stríž
starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark