Nástroje pre uľahčenie prístupu

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove zo dňa 25. februára 2005 
U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 224/2005 zo dňa 25. februára 2005 k požiarno- preventívnej kontrole

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ch v a ľ u j e

1/ Zoznam osád a objektov v obci, v ktorých bude vykonávaná požiarno-preventívna kontrola na roky 2005 - 2009
Zoznam tvorí prílohu č. 1 uznesenia

2/ Zoznam členov prehliadkovej skupiny OHZ Klokočov, ktorí budú vykonávať dohliadky a prehliadky v objektoch právnických osôb a zoznam členov, ktorí budú prevádzať požiarno- preventívne kontroly v rodinných domoch a ostatných objektoch fyzických osôb v roku 2005
Zoznam tvorí prílohu č. 2 uznesenia

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 223/2004 zo dňa 25.februára 2005 k požiadavke Združenia Región Beskydy o úhradu členského príspevku

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ú h l a s í

úhradou členského príspevku vo výške 3 950,- Sk do združenia Región Beskydy

B/ ž i a d a
starostu obce Ľuboša Stríža
presadiť v združení väčšiu prezentáciu Obce Klokočov

Hlasovanie:
ZA: Mgr. Jozef Zigmund, Jozef Kubačák, František Krištiak, Pavol Polka, Štefan Polka
Proti: 0
Zdržal sa: Ondrej Hrtús.

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 222/2005 zo dňa 25. februára 2005 k žiadosti riaditeľky ekonomického odboru Krajského riaditeľstva PZ v Žilina o zniženie, resp. oslobodenie poplatku za likvidáciu odpadu

Obecné zastupiteľstvo

A/ z a m i e t a

žiadosť riaditeľky ekonomického odboru Krajského riaditeľstva PZ v Žiline o zníženie, resp. oslobodenie poplatku za likvidáciu odpadu

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 221/2005 zo dňa 25. februára 2005 k žiadosti riaditeľa KR PZ Žilina o zníženie, resp. oslobodenie krajského riaditeľstva od dane z pozemkov a zo stavieb na území obce

Obecné zastupiteľstvo

A/ z a m i e t a

žiadosť riaditeľa Krajského riaditeľstva PZ v Žiline o zníženie resp. oslobodenie krajského riaditeľstva od dane z pozemkov a stavieb v kat. obce Klokočov.

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 220/2005 zo dňa 25.februára 2005 k žiadosti Vladimíra Surovky a manželky Daniely, bytom Klokočov, časť Hlavice 1003 o odkúpenie stavebných pozemkov.

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ú h l a s í

s odpredajom pozemkov p.č. 6672 a 6673 kat. územia Klokočov, za cenu 20,- Sk/ 1m2 Vladimírovi Surovkovi a manželke Daniele, obaja bytom Klokočov, časť Hlavice 1003 za podmienok, že sa potvrdí vlastníctvo obce k predávaným nehnuteľnostiam Katastrálnym úradom Čadca a kupujúci uhradia všetky náklady spojené s prevodom vrátane vyhotovenia GP

Hlasovanie
ZA: Mgr. Jozef Zigmund, Jozef Kubačák, František Krištiak, Štefan Polka
Proti:0
Zdržal sa: Ondrej Hrtús

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 219/2005 zo dňa 25.februára 2005 k žiadosti Dušana Mudríka a manželky Ľuboslavy, bytom Klokočov 958 o odkúpenie parcely

Obecné zastupiteľstvo

A/ n e v y h o v u j e

žiadosti manželov Dušana Mudríka a Ľuboslavy Mudríkovej, bytom Klokočov 958 o odkúpenie stavebného pozemku p.č. 5483/3 o výmere 2562 m 2

B/ u k l a d á
Márii Hrtúsovej, pracovníčke OÚ, prešetriť záujem o pozemky u pôvodných vlastníkov.
Termín: 30.6.2005

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 218/2005 zo dňa 25.februára 2005 k žiadosti Vladimíra Kuboška, bytom Klokočov- Hlavice 952 o odkúpenie bytu

Obecné zastupiteľstvo

A/ n e v y h o v u j e

žiadosti Vladimíra Kuboška, bytom Klokočov, časť Hlavice 952 o odkúpenie bytu v bytovke Klokočov - Hlavice p.č. 1093

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 217/2005 zo dňa 25.februára 2005 k žiadosti občanov z osady Vrchpredmier o zníženie poplatku za odpad r.2005

Obecné zastupiteľstvo

A/ z a m i e t a

žiadosť občanov z osady Vrchpredmier o zníženie poplatku za odpad z dôvodu, že poplatok bol vyrubený v súlade so schváleným VZN obce č.1/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré je platné pre celé územie obce Klokočov

B/ d o p o r u č u j e
žiadateľom, ktorých domácnosti sa nachádzajú v blízkosti komunikácie, zakúpiť si popolnice, za ktoré je nižší poplatok.

Hlasovanie:
ZA: Mgr. Jozef Zigmund, Ondrej Hrtús, P.Polka, František Krištiak
Proti: 0
Zdržal sa: Štefan Polka, Jozef Kubačák

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva Klokočov číslo 216/2005 zo dňa 25. februára 2005 k výsledkom inventarizácie obecného majetku k 1.1.2005

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ch v a ľ u j e

Správu o majetku obce Klokočov k 1.1.2005

B/ ž i a d a
starostu obce Ľuboša Stríža
zahájiť jednanie s p. Šilhánovou Máriou o majetko-právnom vysporiadaní pozemku pod chatkou, ktorý slúžil k lyžiarskemu vleku na Konečnej.
O výsledku informovať OZ v auguste 2005

Hlasovanie: uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž
starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark