Nástroje pre uľahčenie prístupu

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 215/2005 zo dňa 25.februára 2005 k návrhu na vyradenie Základnej školy Klokočov Hlavice p.č. 1082 zo siete škôl v obci Klokočov Obecné zastupiteľstvo

A/ s ch v a ľ u j e

žiadosť o vyradenie ZŠ Klokočov - Hlavice zo siete škôl v obci Klokočov k 30. júnu 2005 z dôvodu, že výška rozpočtu na prenesené komptencie nestačí na pokrytie prevádzkových nákladov školy.
Výchova a vzdelávanie žiakov po vyradení školy zo siete bude zabezpečená v ZŠ Klokočov- Ústredie p.č. 976

B/ ž i a d a
starostu obce Ľuboša Stríža
zaslať žiadosť o vyradenie ZŠ Hlavice - ročník 1.-4. zo siete škôl v obci na Ministerstvo školstva SR.
Pri predkladaní žiadosti postupovať v zmysle Smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 1/2004-E z 1.4.2004, ktorou sa určuje postup pri zaraďovaní, vyraďovaní alebo zmenách v sieti škôl a školských zariadení a pri zriaďovaní a zrušovaní škôl a školských zariadení.
Termín: ihneď

Hlasovanie:
Za: Mgr. Jozef Zigmund, Ondrej Hrtús, Jozef Kubačák, František Krištiak
Proti: Štefan Polka
Zdržal sa: Pavol Polka

Ľuboš Stríž
starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark