Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obecné zastupiteľstvo k Návrhu rozpočtu obce pre rok 2005 a k Správe k návrhu rozpočtu za rok 2005, ktorú predložil kontrolór obce

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ch v a ľ u j e

1/ zvýšenie stočného zo 6,- Sk na 8,- Sk s platnosťou od 1.4.2005
2/ platbu a odpis vodného a stočného k 31.3. a 30.9. bežného roka - započať rokom 2005
3/ finančný príspevok na činnosť TJ Slovan Klokočov pre rok 2005 vo výške 100.000,- Sk s tým, že na jarnú časť súťaže sa poskytne príspevok v 1/2
4/ 7.000,- Sk do rozpočtu obce na pracovný odev a obuv údržbárov obecného vodovodu
5/ úhradu nákladov na oplotenie ihriska pri ZŠ Klokočov vo výške 140 000,- Sk z rozpočtu obce

B/ ž i a d a
1/ starostu obce Ľuboša Stríža
- písomne vyzvať Firmu Kligen, aby vo vlastnom záujme vysporiadala vyhotovenie vodovodných prípojok s odberateľmi v termíne do 30.8.2005. Od 1.9.2005 obec vráti zálohovú platbu občanom a firma bude pohľadávky za prípojky vymáhať od občanov.
Termín: výzvu zaslať ihneď
- zaslať dohodovacie konanie na Krajský školský úrad v Žiline o finančné prostriedky na mzdy a odvody pre základné školy v obci

2/ Mgr. Máriu Jasenovskú, riad. ZŠ Klokočov-Hlavice
predložiť fin. rozpočtovej komisii návrh rozpočtu ZŠ Klokočov-Hlavice na I. polrok 2005
Termín: 28.2.05
3/ finančno - rozpočtovú komisiu
upraviť návrh rozpočtu pre rok 2005 o rozpočet pre ŠJ pri ZŠ Klokočov a školské kluby pri ZŠ Klokočov a ZŠ Hlavice.
zodpovedný : predseda komisie Mgr. Jozef Zigmund
termín: 4.3.2005

Ľuboš Stríž
starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark