Nástroje pre uľahčenie prístupu

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 213/2005 zo dňa 25.februára 2005 Obecné zastupiteľstvo

A/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení uznesení prijatých na poslednom zasadnutí a v roku 2004

B/ z r u š u j e
uznesenie číslo 135/2004 zo dňa 16.4.2004 - prijatie Superlinky v banke Dexia

C/ p r e d l ž u j e
termín plnenia uznesenia č. 181/2004 zo dňa 3.9.2004 do 29.4.2005

D/ u k l a d á
Ing. Milanovi Kasákovi, kontrolórovi obce
1. informovať OZ o výkone rozhodnutia, ktoré bolo vydané v zmysle uznesenia č.140/2004 bod E, F.
Termín: 29. apríl 2005

2. preveriť, či poplatky schválené v uznesení OZ č.120/2004 sú v súlade s právnymi normami
Termín: 29.4.2005

Hlasovanie
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž
starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark