Nástroje pre uľahčenie prístupu

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 212/2004 zo dňa 14.januára 2005 k Návrhu k zmene VZN Obce Klokočov č. 3/2003 O Poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Klokočov Obecné zastupiteľstvo

A/ s ch v a ľ u j e

1/ pridanie bodu 11 k Članku 4 - Zásady zavádzania opatrovateľskej služby VZN č. 3/2003 :
bod 11 - zavedenie poradovníka pri poskytovaní OS podľa naliehavosti
a/ celkovej sociálnej situácie
b/ zdravotného stavu
c/ príjmov a majetku

2/ zmenu Článku 6 - Výška úhrady za opatrovateľskú službu s tým, že schvaľuje nasledovnú úhradu za úkony:
- Bežné úkony = 15,- Sk
- Donáška stravy = 20,- Sk
- Dohľad = 20,- Sk
- Donáška dreva,uhlia = 20,- Sk
- Nákup = 30,- Sk
- Práce spojené s udržiavaním domácnosti = 100,- Sk
- Varenie = 40,- Sk
- Pranie a žehlenie l kg = 20,- Sk
- Sprievod na kultúru = 20,- Sk
- Sprievod k lekárovi = 20,- Sk
- Kúpanie = 15,- Sk

Účinnosť bodu 1 a 2 uznesenia dňom 1.2.2005

B/ ž i a d a
starostu obce Ľuboša Stríža v súčinnosti so SOcÚ Turzovka pracovníčkou p. Gužíkovou zabezpečiť zníženie úväzkov opatrovateľkám tak, aby náklady za výkon OS v roku 2005 nepresiahli sumu 723 000,- Sk

Ľuboš Stríž
starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark