Nástroje pre uľahčenie prístupu

Sample ImageMinisterstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo výzvu na opatrenie  4.1 Regenerácia sídiel, ktorú Obec Klokočov využila a dala spracovať projekt na  " Revitalizáciu námestia obce Klokočov ". Projekt spracovala firma ARISS architects, s.r.o. Žilina - zodp. projektant Ing. arch. Mario Chovan. Projekt rieši komplexnú prestavbu, resp. doplnenie novostavbami, existujúcich verejných plôch v centre obce. Po dokončení bude slúžiť ako centrálny priestor obce - spoločenský, kultúrny, zhromažďovací, oddychový aj komerčný. Navrhovaná stavba je v súlade s ÚPD.

Projekt rieši realizáciu nových stavieb :
1. Verejné priestranstva - spevnené plochy
2. Verejné priestranstva - súbor prvkov verejnej zelene
3. Verejné priestranstva - súbor prvkov drobnej architektúry
4. Verejné priestranstva - pódium
5. Verejné priestranstva - fontána
6. Verejné osvetlenie priestranstva
7. Autobusová zastávka
8. Chodníky
Spevnené plochy sú súčasťou plochy námestia a dotvárajú jeho estetický vzhľad. Prvky verejnej zelene - je to plocha trávnikov, stredná zeleň je navrhovaná ako optický izolačný prvok, vysoká zeleň je uvažovaná ako solitérny prvok. Prvky drobnej architektúry tvoria lavičky, stĺpy verejného osvetlenia, odpadkové koše, vitríny, stojany na bicykle, picie fontánky. Samostatným objektom je fontána, dotvára a uzatvára námestie. Pred vstupom do budovy obecného úradu bude umiestnený prístrešok. Autobusová zastávka bude umiestnená pri hlavnej ceste smerom Klokočov - Hlavice.

Žiadosť o poskytnutie NFP bola zaregistrovaná v Žiline 16.7. 2009. Celkové náklady sú vo výške 770500,48  eur. Predpokladaný termín začatia stavby je apríl 2010. V súčasnom období bude zahájená verejná súťaž na stavebné práce. Tieto finančné prostriedky budú účelovo viazané, teda nemôžu byť použité na iné aktivity obce.

Sample Image

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark