Nástroje pre uľahčenie prístupu

Pre jednoduchšie vybavovanie na úseku MATRIKA, EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA sme pripravili, aké sú potrebné doklady, ktoré potrebujete doložiť k vybaveniu:

A) Prihlásenie na trvalý pobyt
B) K žiadosti o uzavretie manželstva
C) K žiadosti o „Výpis z registra trestov“
D) Žiadosť o „ Odpis z registra trestov“
E) Prihlásenie novonarodeného dieťaťa na trvalý pobyt

A) Prihlásenie na trvalý pobyt

- platné občianske preukazy
- u dieťaťa do 15 rokov rodný list
- aktuálny list vlastníctva k nehnuteľnosti nie starší ako 3 mesiace
- písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt  
  s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov

B) K žiadosti o uzavretie manželstva

Poučenie pre snúbencov
1. Žiadosť o uzavretie manželstva treba vyplniť presne podľa predtlače, čitateľne, písacím strojom alebo paličkovým písmom. Žiadosť podpíšu obaja snúbenci pred matrikárom.
2. Žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, pri uzavretí manželstva pred orgánom štátu vždy na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

 K žiadosti je potrebné pripojiť tieto doklady:
A. SLOBODNÍ:
a)
vlastné rodné listy
b) platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte), ak bol občiansky preukaz vydaný do 1. 9. 1993 a nie je v ňom vyznačené štátne občianstvo je potrebné predložiť osvedčenie o štátnom občianstve. Vojaci, ktorí nevlastnia občiansky preukaz predložia vojenský preukaz(knižku)

B. OVDOVELÍ:
a)
všetky doklady uvedené pod bodom A, a okrem toho ešte:
b) úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho.

C. ROZVEDENÍ:
a)
všetky doklady uvedené pod bodom A a okrem toho ešte:
b) právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené.

Maloleté osoby
  (od 16 do 18 rokov)
- predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

D. CUDZINCI PREDLOŽIA:
a) všetky doklady uvedené pod bodom A (príp. B, C) a okrem toho ešte:
b) osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami
c) ak majú doklady pod bodom A, B, C, D písané v cudzom jazyku je potrebné k nim doložiť aj preklad
d) vyššie uvedené doklady sú povinní snúbenci predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva (§ 28 zák. č. 154/1994 Z. z.)

C) K žiadosti o „Výpis z registra trestov"

- doklad totožnosti /platný občiansky preukaz, pas/
- rodný list
- kolok v hodnote 100,- Sk

D) Žiadosť o „ Odpis z registra trestov“

- oprávnené osoby, ktoré môžu žiadať o odpis z registra trestov sú uchádzač o zamestnanie bezpečnostnej služby alebo technickej služby
- uvedené osoby sú povinné k žiadosti o odpis z registra trestov priložiť aj úradné potvrdenie, že žiadateľ je uchádzačom alebo zamestnancom bezpečnostnej alebo technickej služby
- potvrdenie mu vydá zamestnávateľ /príslušná bezpečnostná alebo technická služba/ na tomto potvrdení musí byť podpis konateľa SBS, TS, príp. zodpovednej osoby úradne osvedčený

E) Prihlásenie novonarodeného dieťaťa na trvalý pobyt

- rodičia majú povinnosť po narodení dieťaťa prihlásiť do evidencie obyvateľstva svoje dieťa na trvalý pobyt /vypísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt/
- predložiť rodný list dieťaťa

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark